Info Page
.
.
.
  • 3000X
  •  200X
  •   50X
  •   10X
  • 500X
  • 100X
  •  40X
  • 100X
  •  30X
  •  10X
  • EXPANDING WILD ЗАМЕСТВАЩ СИМВОЛ
   “EXPANDING WILD”
   ROZŠÍŘENÝ WILD KITERJEDŐ WILD COMODÍN EXPANSIVO “EXPANDING WILD” WILD EXPANSIVO สัญลักษณ์ WILD ที่ขยายตัว “EXPANDING WILD” AUSDEHNENDES WILD 扩展百搭符号 狂野擴張 ΕΠΕΚΤΕΙΝΌΜΕΝΟ WILD LAAJENEVA WILD-SYMBOLI ROZSZERZAJĄCY SIĘ WILD SIMBOL WILD EXTINS EXPANDERANDE WILD WILD MỞ RỘNG SIMBOLI EXPANDING WILD EXPANDING WILD EKSPANDERENDE WILD 拡張ワイルド EXPANDING WILD EXPANDING WILD WILD CAPABLE DE S’ÉTENDRE UITBREIDEND WILD

  • ON 2ND, 3RD AND 4TH
   REELS ONLY
   САМО НА 2РИ, 3ТИ И
   4ТИ БАРАБАН (КОЛОНА).
   POUZE NA DRUHÉ,
   TŘETÍ A ČTVRTÉ ŘADĚ
   CSAK A 2., 3., ÉS
   4.TÁRCSÁKON
   SOLO EN EL 2.°, 3.°
   Y 4.° CARRIL
   APENAS NAS 2ª, 3ª
   E 4ª BOBINAS
   SOLO EN EL 2.°,
   3.° Y 4.° CARRIL
   ในวงล้อที่ 2, 3
   และ 4 เท่านั้น
   ТОЛЬКО НА ВТОРОМ, ТРЕТЬЕМ
   И ЧЕТВЁРТОМ БАРАБАНАХ
   NUR AUF DER 2., 3.
   UND 4. WALZE
   只在第二至第四滚轴上 僅在第二,第三和第四轉軸上 ΣΤΟ 2Ο, 3Ο
   ΚΑΙ 4Ο ΤΡΟΧΌ ΜΌΝΟ. H
   SE VOI ESIINTYÄ
   PELKÄSTÄÄN TOISELLA, KOLMANNELLA
   JA NELJÄNNELLÄ KELALLA.
   NA DRUGIM, TRZECIM
   I CZWARTYM BĘBNIE
   DOAR PE ROLA 2, 3 SI 4. ENDAST PÅ ANDRA, TREDJE
   OCH FJÄRDE HJULET
   CHỈ XUẤT HIỆN HIỆN
   TRÊN CUỘN THỨ 2,3 VÀ 4
   SOLO SUI RULLI 2, 3 E 4 SADECE 2’NCI, 3’ÜNCÜ
   VE 4’ÜNCÜ ÇARKLAR
   KUN PÅ 2., 3. OG 4. HJUL 2番目、3番目、
   4番目のリールのみ
   ON 2ND,3RD AND 4TH
   REELS ONLY
   KUN PÅ ANDET, TREDJE
   OG FJERDE HJUL
   SUR LE 2ÈME, LE 3EME ET
   LE 4ÈME ROULEAU SEULEMENT
   ALLEEN OP 2E, 3E
   EN 4E ROLLEN
  • SUBSTITUTES FOR ALL
   SYMBOLS ON THE SAME REEL
   EXCEPT SCATTER
   ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ СИМВОЛИ НА
   ЕДИН И СЪЩ БАРАБАН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
   НА СИМВОЛЪТ “SCATTER”.
   NÁHRADY ZA VŠECHNY
   SYMBOLY JSOU NA STEJNÉ
   ŘADĚ KROMĚ SCATTERU.
   MINDEN SZIMBÓLUMOT
   HELYETTESÍT A TÁRCSÁN
   A SZÓRÁS KIVÉTELÉVEL.
   SUSTITUYE A TODOS
   LOS SÍMBOLOS EN EL CARRIL,
   EXCEPTUANDO AL SCATTER
   SUBSTITUTOS PARA
   TODOS OS SÍMBOLOS NA MESMA
   BOBINA, EXCETO OS SCATTERS.
   SUSTITUYE TODOS
   LOS SÍMBOLOS EN EL MISMO
   CARRIL EXCEPTO EL SCATTER.
   ใช้แทนสัญลักษณ์ทั้งหมดบนวงล้อเดียวกันยกเว้น SCATTER ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ СИМВОЛЫ
   НА ОДНОМ БАРАБАНЕ,
   КРОМЕ СКАТТЕРА.
   ERSETZT ALLE SYMBOLE
   AUF DER GLEICHEN WALZE
   AUSSER SCATTER
   替代同一滚轴上除宝箱符号以外的所有符号。 除寶箱圖案以外,
   可以替代同一轉軸上的所有符號
   ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΆ ΌΛΑ ΤΑ
   ΣΎΜΒΟΛΑ ΣΤΟΝ ΊΔΙΟ ΤΡΟΧΌ ΕΚΤΌΣ
   ΑΠΌ ΤΟ SCATTER.
   SE KORVAA KAIKKI MUUT
   KELALLA OLEVAT SYMBOLIT
   PAITSI SCATTER-SYMBOLIN.
   ZASTĘPUJE WSZYSTKIE
   SYMBOLE NA TYM SAMYM BĘBNIE,
   Z WYJĄTKIEM SCATTERA.
   SUBSTITUTE PENTRU TOATE
   SIMBOLURILE DE PE
   ACEEAȘI ROLĂ CU EXCEPȚIA
   SIMBOLURILOR SCATTER.
   ERSÄTTER ALLA
   SYMBOLER PÅ SAMMA RULLE
   UTOM SCATTER
   THAY THẾ CHO TẤT CẢ
   CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN CÙNG MỘT
   CUỘN NGOẠI TRỪ SCATTER.
   SOSTITUISCE TUTTI I
   SIMBOLI SULLO STESSO RULLO,
   ECCETTO QUELLO DI SCATTER.
   SCATTER DIŞINDAKI
   ÇARKTAKI TÜM SEMBOLLERIN
   YERINE GEÇER
   ERSTATTER ALLE
   SYMBOLER PÅ SAMME HJUL MED
   UNNTAK AV SCATTEREN.
   スキャッター以外の、
   同じリールのシンボルの代わり
   SUBSTITUTES FOR ALL
   SYMBOLS ON THE SAME REEL
   EXCEPT SCATTER
   ERSTATNINGER FOR ALLE
   SYMBOLER PÅ DET SAMME HJUL
   UNDTAGEN SCATTER.
   SE SUBSTITUE À TOUS LES
   SYMBOLES DU MÊME ROULEAU,
   SAUF POUR LES SCATTERS.
   VERVANGT ALLE SYMBOLEN
   OP DEZELFDE ROL
   BEHALVE SCATTERS.
  • 4000X
  •  800X
  •  120X
  • Anywhere on
   1st, 3rd and 5th reels only:
   Навсякъде по 1-ви,
   3-ти И 5-ти барабани само.
   Pouze na první,
   třetí a páté řadě.
   Bárhol az 1., 3.
   és 5. tárcsán
   Solo en el 2.°, 3.°
   y 4.° carril
   Em qualquer lugar apenas
   na 1ª, 3ª e 5ª bobinas
   En cualquier lugar en
   el 1.°, 3.° y 5.° carril
   ทุกที่ในวงล้อที่ 1, 3
   และ 5 เท่านั้น
   Только на первом,
   tретьем и пятом барабанах
   Überall nur Auf der
   1., 3. und 5. walze
   在第一、
   第三和第五轴上的任意位置。
   僅在第一,
   第三和第五捲軸上的任何位置
   Οπουδήποτε στον
   1Ο, 3Ο και 5ο τροχό μόνο
   Se voi esiintyä
   ainoastaan keloilla 1, 3 ja 5.
   Gdziekolwiek na pierwszym,
   trzecim lub piątym bębnie
   Oriunde doar pe
   rolele 1, 3 și 5
   Var som helst på första,
   tredje och Femte hjulet
   Bất cứ đâu trên
   cuộn 1, 3 và 5
   Ovunque sui rulli
   1, 3 e 5
   Sadece 1’inci, 3’üncü
   ve 5’inci çarklarindan herhangi
   birinde olur.
   Hvor som helst,
   men kun på 1., 3. og 5. hjul
   1番目、3番目、
   5番目のリールのどこかのみ
   Anywhere on
   1st,3rd and 5th reels only:
   Hvor som helst på
   udelukkende første, tredje
   og femte hjul.
   N’importe où sur le
   1er, le 3ème et le 5ème
   rouleau seulement
   Overal op enkel
   de 1e, 3e en 5e rol
  • 800X
  • 500X
  • 100X
  •  40X
  • 200X
  •  50X
  •  20X
  • 100X
  •  30X
  •  10X
  • Scatter Scatter Scatter Szórás Scatter Scatters Scatter Scatter Scatter Scatter 宝箱符号 寶箱 Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter スキャッター Scatter Scatter Scatter Scatters
  • Scatter Scatter Scatter Szórás Scatter Scatters Scatter Scatter Scatter Scatter 宝箱符号 寶箱 Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter Scatter スキャッター Scatter Scatter Scatter Scatters


GAMBLE

ЗАЛОГ (GAMBLE)

GAMBLE

JÁTÉK

APUESTA

JOGO

APUESTA

การพนัน (Gamble)

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

GAMBLE

竞猜

押注

ΤΖΟΓΆΡΙΣΜΑ

TUPLAUSTOIMINTO

HAZARD

PARIU

SPELA

ĐÁNH BẠC

RADDOPPIO

BAHIS

GAMBLE

ギャンブル

GAMBLE

SPIL

PARI

Gok


To gamble any win less than 1400X
bet press GAMBLE button, then select RED or BLACK.
If RED/BLACK choice is correct the gamble amount is doubled (x2).
If RED/BLACK choice is not correct the gamble amount is lost and the game is finished.


За да заложите която и да е печалба, по-малка от залог 1400x  - натиснете бутонът GAMBLE (Залог), след което изберете ЧЕРВЕНО (RED) или ЧЕРНО (BLACK). Ако изборът ЧЕРВЕНО/ЧЕРНО е верен, сумата от залога се удвоява. Ако изборът ЧЕРВЕНО/ ЧЕРНО е грешен, сумата на залога е загубена и играта приключва.


Abyste vsadili jakoukoliv výhru menší než 1400násobek sázky, zmáčkněte tlačítko GAMBLE, poté vyberte ČERVENÁ nebo Černá. Pokud je ČERVENÁ/ČERNÁ správně, hodnota gamble je zdvojnásobená. Pokud je ČERVENÁ/ČERNÁ špatně, gamble je prohraný a hra končí.


Bármely 1400x-nél kisebb nyeremény megjátszásához nyomd meg a JÁTÉK gombot, majd válassz, hogy PIROS vagy FEKETE. Ha a PIROS/FEKETE tipp helyes, a feltett összeg megduplázódik (x2). Ha a PIROS/FEKETE tipp helytelen, a feltett összeg elvész és a játéknak vége.


Para apostar cualquier victoria menor a 1400x la apuestas original, presiona el botón APOSTAR, luego selecciona ROJO o NEGRO. Si la elección de ROJO/NEGRO es correcta, el monto de la apuesta se duplica (x2). Si la elección de ROJO/NEGRO no es correcta, se pierde el monto apostado y el juego termina.


Para apostar qualquer ganho inferior a 1400x prima o botão GAMBLE, depois selecione VERMELHO ou PRETO. Se a escolha VERMELHO/PRETO estiver correta, o montante da aposta é duplicado (x2). Se a escolha VERMELHO/PRETO não estiver correta, a quantidade de jogo é perdida e o jogo é terminado.


Para apostar cualquier ganancia menor a 1400x presiona el botón GAMBLE, luego selecciona RED o BLACK, rojo o negro, respectivamente. Si la selección RED/BLACK es correcta, se duplica el monto de apuesta (x2). Si la selección RED/BLACK es incorrecta, se pierde el monto de apuesta y el juego finaliza.


หากต้องการเสี่ยงโชคใด ๆ ที่ชนะเดิมพันน้อยกว่า 1,400x ให้กดปุ่ม GAMBLE จากนั้นเลือกสีแดงหรือสีดำ หากตัวเลือกสีแดง / ดำถูกต้อง จำนวนเงินพนันจะเพิ่มเป็นสองเท่า (x2) หากตัวเลือกสีแดง / ดำไม่ถูกต้อง จะเสียเงินพนันไปและเกมจะจบลง


Для получения выигрыша, меньшего чем 1400х, нажмите кнопку “Gamble”, затем выберите КРАСНЫЙ или ЧЁРНЫЙ. Если выбор между красным и чёрным верный, выигрыш удваивается (х2). Если выбор между красным и чёрным неверный, выигрыш обнуляется и игра заканчивается.


Um einen Gewinn zu spielen, der weniger als 1400x gesetzt wurde,
drücken Sie die GAMBLE-Taste und wählen Sie dann RED oder BLACK.
Wenn die Auswahl RED/BLACK richtig ist, wird der Wettbetrag verdoppelt (x2).
Wenn die Auswahl RED/BLACK nicht richtig ist, ist der Spieleinsatz verloren und das Spiel ist beendet.


竞猜奖金1400倍注金封顶,选择红色或黑色按钮。如果颜色竞猜正确,竞猜金额会翻番。如果颜色竞猜不正确,玩家会失去竞猜金额,竞猜游戏结束。


要下注少於1400倍以內的投注,請按下注按鈕,然後選擇紅或黑。如果紅色/黑色選擇正確,則獎金金額加倍(x2)如果紅色/黑色選擇不正確,則本局投注失敗,遊戲將結束。


Για να τζογάρετε οποιαδήποτε νίκη μικρότερης αξίας από 1400x του στοιχήματος σας πατήστε το κουμπί ΤΖΟΓΑΡΙΣΜΑ, και μετά επιλέξτε ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ. Εάν η επιλογή ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ είναι σωστή, το ποσό που τζογάρατε διπλασιάζεται (x2). Εάν η επιλογή ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ δεν είναι σωστή, το ποσό που τζογάρατε χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει.


JVoit yrittää tuplata minkä tahansa voiton, joka on pienempi kuin panos 1 400-kertaisena, paina TUPLAUS-painiketta ja valitse joko PUNAINEN tai MUSTA. Jos PUNAINEN/MUSTA-arvaus on oikein, tuplattava summa kaksinkertaistetaan (x2). Jos PUNAINEN/MUSTA-arvaus on väärin, tuplattava summa hävitään ja tuplaustoiminto päättyy.


By grać jakąkolwiek wygraną mniejszą niż 1400x zakład, naciśnij przycisk GAMBLE, a następnie CZERWONY lub CZARNY. Jeśli wybór CZERWONY/CZARNY jest poprawny, kwota gry zostaje podwojona (x2). Jeśli wybór CZERWONY/CZARNY nie jest poprawny, obstawiona kwota przepada i gra zostaje zakończona.


Ca să pariezi orice câștig mai mic decât 1400x pariul apasă butonul PARIAZĂ, apoi alege ROȘU sau NEGRU. Dacă alegerea ROȘU/NEGRU este corectă, suma pariată este dublată (x2). Dacă alegerea ROȘU/NEGRU nu este corectă, suma pariată este pierdută și jocul se termină.


För att spela någon vinst som är mindre än 1400x satsning.
Tryck på GAMBLE-knappen och välj sedan RÖD eller SVART.
Om RÖD/ SVART val är korrekt fördubblas det spelade beloppet (x2).
Om RÖD / SVART val inte är korrekt förloras det spelade beloppet och spelet är klart.


Để đánh bạc bất kỳ chiến thắng nào thấp hơn cược 1400x nhấn nút ĐÁNH BẠC, sau đó chọn ĐỎ hoặc ĐEN. Nếu lựa chọn ĐỎ/ĐEN là đúng , số tiền đánh bạc được nhân đôi (x2). Nếu lựa chọn ĐỎ/ĐEN sai, số tiền đánh bạc sẽ mất và trò chơi kết thúc.


Per puntare su qualsiasi vincita inferiore a 1400x,
clicca sul tasto RADDOPPIO, poi seleziona ROSSO o NERO.
Se la selezione ROSSO/NERO è corretta, la somma puntata è raddoppiata (x2).
Se la selezione ROSSO/NERO non è corretta, la somma puntata è persa, il gioco terminato.


1400x kattan az olan herhangi bir kazanım için BAHİS butonuna basın ve ardından KIRMIZI veya SİYAH’tan birini seçin . Eğer KIRMIZI/SİYAH seçimi doğruysa bahis miktarı iki katına çıkar(2x). Eğer KIRMIZI/SİYAH seçimi doğru değilse bahis miktarı kaybedilir ve oyun biter.


For å gamble med gevinster mindre enn 1400x ganger innsats må man trykke på GAMBLE-knappen og deretter velge RØD eller SVART. Hvis valget RØD/SVART viser seg å være riktig, dobles innsatsen man gambler med (x2). Hvis valget RØD/SVART viser seg å ikke være riktig, taper spilleren innsatsen som er gamblet med og spillet avsluttes.


1,400倍以下の勝率で賭けるには、GAMBLEボタンを押し、赤もしくは黒を選びます。赤/黒の選択が正しければ、2倍になります。赤/黒の選択を間違えると、ギャンブルの賞金は失われゲームは終了します。


To gamble any win less than 1400X
bet press GAMBLE button, then select RED or BLACK.
If RED/BLACK choice is correct the gamble amount is doubled (x2).
If RED/BLACK choice is not correct the gamble amount is lost and the game is finished.


For at satse enhver gevinst mindre end 1400x, så klik SATS knappen og vælg derefter RØD eller SORT. Hvis valget mellem RØD/SORT er korrekt fordobles satsbeløbet (x2). Hvis valget mellem RØD/SORT er forkert, tabes satsbeløbet og spillet er slut.


Pour parier un gain inférieur à x1400,
appuyez sur le bouton GAMBLE, puis sélectionnez ROUGE ou NOIR.
Si la couleur ROUGE/NOIRE est correcte, le montant du pari est doublé.
Si la couleur ROUGE/NOIRE est correcte, le montant du pari est doublé.
Si la couleur ROUGE/NOIRE est incorrecte, le montant du pari est perdu et le jeu est terminé.


Om te gokken met elke winst lager dan 1400X
de inzet, druk op de GOK knop en selecteer dan Rood of ZWART.
Als de ROOD/ZWART keuze correct is, wordt het gokbedrag verdubbeld (x2)
Als de ROOD/ZWART keuze niet correct is, gaat het gokbedrag verloren en is het spel klaar.

PAYLINES AND RULES

ПЕЧЕЛИВШИ ЛИНИИ И ПРАВИЛА

VÝPLATNÍ TABULKA A PRAVIDLA

NYERŐVONALAK ÉS SZABÁLYOK

LÍNEAS DE PAGO Y REGLAS

LINHAS DE PAGAMENTO E REGRAS

LÍNEAS DE PAGO Y REGLAS

เพย์ไลน์ และกฎกติกา

ВЫПЛАТЫ И ПРАВИЛА

GEWINNLINIEN UND REGELN

支付线和规则

支付線和規則

ΓΡΑΜΜΈΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

VOITTOLINJAT JA SÄÄNNÖT

LINIE WYPŁAT I ZASADY

LINII DE PLATĂ ȘI REGULI

VINSTLINJER OCH REGLER

DÒNG THANH TOÁN VÀ CÁC QUY TẮC

PAYLINE E REGOLE

KAZANÇ ÇIZGISI VE KURALLAR

SPILLELINJER OG REGLER

ペイラインとルール

PAYLINES AND RULES

GEVINSTLINJER OG REGLER

LIGNES DE PAIEMENT ET RÈGLES

WINLIJNEN EN REGELS


All pays are for combinations of a kind. All pays are left to right on adjacent reels, on selected lines,
beginning with the leftmost reel, except scatters. Scatter wins are added to the payline wins.
Highest payline and/or scatter wins only paid. Line wins are multiplied by the bet value on
the winning line. Scatter wins are multiplied by the total bet value.
6227609 RTP = 96.290%
Malfunction voids all pays and plays.


Всички печалби са за комбинации от един вид. Всички печалби са от ляво на дясно на съседни барабани (колони) на избрани линии, започвайки от най-левия барабан (колона), с изключение на “scatters”. “Scatter” печалбите се умножават по стойността на залога на печелившата линия. “Scatter” печалбите се умножават по общата стойност на залога. 6227609 Неизправността в слот играта анулира всички печалби и игри.


Všechny výhry jsou kombinací stejné barvy Všechny výherní kombinace jsou vypláceny z leva doprava kromě scatterů. Výhry Scatter jsou násobeny hodnotou sázky na výherní řadě. Výhry Scatter jsou násobeny celkovou hodnotou sázky.
6227609 RTP = 96.290%
Závada ruší všechny platby a hry.


Minden kifizetés egyfajta kombinációért jár. Minden kifizetés az adott vonalakon balról jobbra történik az egymás melletti tárcsákon a legbaloldalibb tárcsától számítva, a szóró szimbólum kivételével. A szórások nyereménye az adott nyerővonalon összeszorzódik tét összegével. A szórások nyereménye a teljes tét összegével összeszorzódik.
6227609 RTP = 96.290%
Működéskor fellépett hiba esetén minden játék és kifizetés érvénytelen.


Todos los pagos son para combinaciones de un tipo. Todos los pagos son de izquierda a derecha en carriles adyacentes, en líneas seleccionadas, comenzando por el carril del extremo izquierdo, exceptuando los scatters. Las victorias con Scatter se multiplican por el valor de la apuesta en la línea ganadora. Las victorias con Scatter se multiplican por el valor total de la apuesta.
6227609 RTP = 96.290%
El mal funcionamiento anula todos los pagos y jugadas.


Todos os pagamentos são para combinações de um tipo. Todos os pagamentos são feitos da esquerda para a direita em rolos adjacentes, em linhas selecionadas, começando pelo rolo mais à esquerda, exceto os “scatters”. Os “scatters” vencedores são multiplicados pelo valor da aposta na linha vencedora. Os "scatter wins" são multiplicados pelo valor total da aposta.
6227609 RTP = 96.290%
O mau funcionamento anula todos os pagamentos e jogadas.


Todos los pagos son combinaciones de un solo tipo. Todos los pagos son de izquierda a derecha en los carriles adyacentes, empezando por el carril ubicado más a la izquierda, excepto los Scatters. Las victorias por scatter se multiplican por el valor de apuesta en la línea ganadora. Las victorias por scatter se multiplican por el valor total de la apuesta.
6227609 RTP = 96.290%
Un mal funcionamiento anula todas las jugadas y pagos.


การจ่ายเงินรางวัลทั้งหมดจะจ่ายให้สำหรับการรวมกันของแต่สัญลักษณ์ละแบบ การจ่ายเงินทั้งหมดจากซ้ายไปขวาบนวงล้อที่อยู่ติดกัน ในแถวที่เลือกโดยเริ่มจากรีลซ้ายสุดยกเว้นสแคทเตอร์ การชนะด้วยสัญลักษณ์ Scatter จะคูณด้วยมูลค่าเดิมพันในไลน์ที่ชนะ การชนะด้วยสัญลักษณ์ Scatter จะคูณด้วยมูลค่าเดิมพันทั้งหมด
6227609 RTP = 96.290%
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะทำให้ทั้งการจ่ายและการเล่นรอบนั้นเป็นโมฆะ


Выплаты начисляются за любые комбинации. Все выигрыши на линиях рассчитываются слева направо на соседних барабанах, за исключением скаттеров. Размер выигрыша скаттера умножаются на размер ставки на выигрышной линии. Выигрыши скаттера умножаются на общую сумму ставки.
6227609 RTP = 96.290%
При ошибке системы, все выигрыши и игры аннулируются.


Alle Zahlungen gelten für Kombinationen einer Art. Alle Auszahlungen erfolgen von links nach rechts auf benachbarten Walzen,
auf ausgewählten Linien, beginnend mit der äußersten linken Walze, mit Ausnahme von Scatters.
Scatter-Gewinne werden mit dem Einsatzwert auf der Gewinnlinie multipliziert.
Scatter-Gewinne werden mit dem Gesamteinsatzwert multipliziert.
6227609 RTP = 96.290%
Bei einer Fehlfunktion sind alle Auszahlungen und Spiele ungültig.


所有支付都是针对特定的组合。 所有支付都是按照从左至右的原则,在邻近的转轴和指定的支付线上,从最左边的转轴开始计算,宝箱符号除外。宝箱符号的奖金与获胜线上的注金相乘。宝箱符号的奖金与总投注金额相乘。
6227609 RTP = 96.290%
故障使所有支付和游戏都无效。


所有勝利都是一種組合。所有獎金都從選定的行開始,在相鄰的轉軸上從左到右,從最左邊的轉軸開始,但寶箱除外。寶箱贏取乘以獲勝線上的下注值的金額。寶箱彩金乘以總投注值。
6227609 RTP = 96.290%
故障會導致所有支付和遊戲無效。


Όλες οι πληρωμές είναι για συνδυασμούς κάποιου είδους. Όλες οι πληρωμές είναι σε γειτονικούς τροχούς από τα αριστερά προς τα δεξιά , σε επιλεγμένες γραμμές, ξεκινώντας με τον τροχό στην αριστερή άκρη, με την εξαίρεση των scatters. Οι νίκες Scatter πολλαπλασιάζονται με την αξία του πονταρίσματος στην νικηφόρα γραμμή. Οι νίκες Scatter πολλαπλασιάζονται με την συνολική αξία του πονταρίσματος.
6227609 RTP = 96.290%
Δυσλειτουργία αναιρεί όλες τις πληρωμές και τα παιχνίδια.


Voitot maksetaan samojen symbolien yhdistelmistä. Kaikki voitot luetaan vierekkäisiltä keloilta vasemmalta oikealle symboleista, jotka ovat osuneet voittolinjoille. Scatter-symbolin voitot lasketaan erikseen. Scatter-voitto kerrotaan voittolinjalle asetetun panoksen mukaan. Scatter-voitto kerrotaan kierroksen kokonaispanoksella.
6227609 RTP = 96.290%
Häiriöt mitätöivät kaikki voitot ja pelitapahtumat.


Wszystkie wypłaty dotyczą kombinacji określonego rodzaju. Wszystkie wypłaty są liczone od lewej do prawej na sąsiednich bębnach, na wybranych liniach, zaczynając od bębna znajdującego się najbardziej po lewej stronie, z wyjątkiem Scatterów. Wygrane ze Scatterów są pomnożone przez wartość zakładu na zwycięskiej linii. Wygrane ze Scatterów są pomnożone przez całkowitą wartość zakładu.
6227609 RTP = 96.290%
Błąd systemu unieważnia wszystkie wypłaty i gry.


Toate plățile sunt pentru combinații de un fel. Toate plățile sunt de la stânga la dreapta pe role adiacente, pe linii de plată selectate, începând cu rola cea mai din stânga, cu excepția simbolurilor scatter. Câștigurile cu simboluri scatter sunt multiplicate de valoarea pariului de pe linia de plată câștigătoare. Câștigurile cu simboluri Scatter sunt multiplicate de valoarea totală pariată.
6227609 RTP = 96.290%
Defecțiunile anulează toate plățile și pariurile.


Alla betalningar gäller för kombinationer av ett slag. Betalningar görs från vänster till höger, på utvalda rader.
Utom scattern. Scattervinster multipliceras med insatsvärdet på den vinnande raden.
Scattervinster multipliceras med det totala insatsvärdet.
6227609 RTP = 96.290%
Fel upphäver alla betalningar och spel.


Tất cả thanh toán chỉ cho sự kết hợp giữa các biểu tượng giống nhau. Tất cả thanh toán đều tính từ trái sang phải trên các cuộn liền kề, trên các dòng đã chọn, bắt đầu từ cuộn ngoài cùng bên trái, trừ biểu tượng scatters. Chiến thắng Scatter được nhân bởi giá trị cược trên hàng thắng. Chiến thắng Scatter được nhân bởi tổng giá trị cược.
6227609 RTP = 96.290%
Sự cố làm mất tất cả các khoản thanh toán và lượt chơi.


Pagano tutte le combinazioni per tipologia. Tutte le vincite sono da sinistra a destra su rulli vicini e linee selezionate,
a partire dal primo rullo a sinistra, fatta eccezione per i simboli Scatter.
Le vincite da simboli Scatter vengono moltiplicate per il valore della scommessa sulla linea vincente.
Le vincite da simboli Scatter sono moltiplicate per il valore totale della scommessa.
6227609 RTP = 96.290%
I malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le giocate.


Tüm ödemeler bir tipin kombinasyonunda yapılır. Tüm ödemeler; soldan sağa doğru komşu çarklarda, belirlenen çizgilerde ve scatterların haricinde en soldaki çarktan başlanarak olur. Scatter kazanımları kazanç çizgisindeki bahis miktarı ile katlanır. Scatter kazanımları toplam bahis miktarı ile çarpılır.
6227609 RTP = 96.290%
Herhangi bir arıza tüm ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar.


Alle gevinster kommer av kombinasjoner av noe slag. Alle gevinster utbetales fra venstre til høyre på de utvalgte hjulene som står ved siden av hverandre, med unntak av scattere. Scatter-gevinster multipliseres med innsatsen lagt på en gevinstgivende spillelinje. Scatter-gevinster multipliseres med den totale verdien på innsatsen.
6227609 RTP = 96.290%
Tekniske feil vil annullere alle betalinger og spill.


種類の組み合わせで全ての賞金が発生します。全てのペイアウトは、スキャッターを除き左端のリールから始まる選択されたライン上で、隣接するリールの左から右へと支払われます。スキャッターでの勝ちは、ウィンライン上のベットの金額に乗算されます。スキャッターでの勝ちは、ベットの合計額に乗算されます。
6227609 RTP = 96.290%
不具合が生じると全ての支払いとプレイが無効になります。


ll pays are for combinations of a kind. All pays are left to right on adjacent reels, on selected lines,
beginning with the leftmost reel, except scatters. Scatter wins are added to the payline wins.
Highest payline and/or scatter wins only paid. Line wins are multiplied by the bet value on
the winning line. Scatter wins are multiplied by the total bet value.
6227609 RTP = 96.290%
Malfunction voids all pays and plays.


Alle udbetalinger sker ved kombinationer af en bestemt slags. Alle udbetalinger sker venstre til højre på tilstødende hjul, på udvalgte linjer, startende med hjulet til venstre, undtagen Scatters. Scatter gevinster er ganget med indsatsværdien på den gevinstgivende linje. Scatter gevinter ganges med den samlede indsatsværdi.
6227609 RTP = 96.290%
Funktionsfejl annullerer alle betalinger og spil.


Tous les paiements sont pour les combinaisons d’un seul type. Tous les paiements sont de gauche à droite,
sur des lignes adjacentes et sélectionnées. Ils commencent avec le rouleau le plus à gauche, sauf pour les Scatters.
Les gains des Scatters sont multipliés par la valeur de la mise de la ligne gagnante.
Les gains des Scatters sont multipliés par le total de la mise.
6227609 RTP = 96.290%
Les dysfonctionnements annulent tous les paiements et toutes les parties.


Alle betalingen zijn bepaalde combinaties. Alle betalingen zijn van links naar rechts op opeenvolgende rollen, op geselecteerde lijnen,
beginnend met de meest linkse rol, uitgezonderd verstrooiers. Scatter winsten worden vermenigvuldigd met de waarde van de winnende lijn.
Scatterwinsten worden vermenigvuldigd met de totale weddenschap waarde.
6227609 RTP = 96.290%
Bij storing vervallen alle betalingen en spellen.


Rules Page

Fortune Festival

Introduction

Fortune Festival is a video slot game with a 5-reels and 40-lines fixed. The slot consists of 8 classic symbols, 1 Expanding Wild, and 2 Scatters. All winning combinations are paid left to right, except for Scatters.
Minimum Stake is 0.20
Maximum Stake is 200.0How to Bet:

Game first loads with default bet. To change the bet, simply press the Bet button, and choose from the table. After the desired bet is selected simply press the "ok" button or bet button to close the popup, or the Spin button to SPIN instantly.
When the SPIN button is pressed, the bet value will then be deducted from the Balance field. After a brief spin animation, any Win value will be shown on the screen with a Win animation, and in the Win field.
The value won will then be added to the Balance.

Gamble Feature

In case of a winning, the player is given the option to access the Gamble round, by pressing the active button “Gamble”.
Gamble feature activates when Gamble screen is open and the card in the middle of the screen is face down and flashes red and black. The label “Gamble Attempts Left” shows the number of trials the player has for this game. The label “Gamble Amount” shows the amount the player would like to double in the game Gamble. The label “Gamble to Win” shows the amount which a player could win if he/she guesses the color of the card. There are two buttons to select: “Red” and “Black”. When selecting "Black" or "Red", the card is moved up in the screen and is kept as history. Last five cards from the player's session are kept in the History section.
If the player has guessed the color of the card, a new card appears in the middle of the screen face down and flashes red and black. This process continues until the player makes a wrong guess. The sum from field “Gamble Amount” is shown in the field “Win”. If the player wishes to end the game “Gamble”, he/she activates the button “Collect”. The screen closes and the amount from the field “Win” is transferred to the field “Credit”. If the player does not guess the color of the card, the game Gamble ends, and the player loses the amount. The screen closes up. The amount from the field “Win” is lost, and does not add up to the Credit.
The maximum amount won that can be brought to the Gamble round is given in the Paytable.
If the player does not guess the color of the card, the game Gamble ends, and the player loses the amount. The screen closes up. The amount from the field “Win” is lost, and does not add up to the Credit.Game Controls

Following fields appear on the screen of the 40 Joker slot:
“Balance/Credit” – This field shows the amount of currency player has at the moment. It changes after every Bet and Win.
“Win” – this field displays the total amount won from the lines at one rotation of the reels. If, while the animation of the increasing amount goes, “Collect” button is activated, the animation stops and the amount won for this rotation of the reels is shown.
“Autospin” - When “Autospin” button is activated, the game goes into an Autospin mode and the button appears as “Stop Auto”. This button is active only if the reels are not turning and the screen Gamble is not open.
When “Stop Auto” button is activated, the “Autoplay” game mode is stopped and the button appears as „Autoplay“. This button is active only when the game is in Autoplay mode.Paytable

Paytable is a page where player can see all of the values for each of the symbols.Rules

Payouts are displayed on the Paytable.
Wild can fall only on reels 2, 3 and 4. When it falls it substitutes all of the symbols on that reel, except for Scatter.
Scatter awards are independent from payline awards and are also added to the total amount paid.
Simultaneous wins on different paylines are added.

Fortune Festival

Въведение

“Fortune Festival” е видео слот игра с 5 колони (барабана) и 40 печеливши линии. Слотът се състои от 8 класически символа, 1 ,,Expanding Wild’ - уайлд (заместващ) символ’ и 2 скатера - ,,Scatters”. Всички печеливши комбинации се заплащат от ляво на дясно (с изключение на “Scatters”)
Минималният залог е 0.20
Най-високият залог е 200.00Как да залагаме:

Играта зарежда с първоначален залог по подразбиране. За да смените този залог, натиснете бутона ,,BET” - “Залог” и изберете сума от появилата се таблицата със суми на залози. След като сте избрали желания залог, за да затворите прозореца с таблицата на залозите натиснете бутон“ОК” или бутона ,,BET” - “Залог”, или натиснете бутон “SPIN” (завъртане), за да завъртите. Когато натиснете бутон “SPIN”, стойността на залога, който сте избрали ще се извади от общия ви баланс (сумата, която сте заложили). След кратка анимация с въртене на символите, всички печалби ще се покажат на екрана с анимация за печалбата/те, както и в прозорчето WIN (печалба). След това, спечеленото ще бъде добавена към вашия общ баланс.

Функция ,,Гембъл”

В случай на печалба, играчът има опцията да играе в рунд ,,Гембъл” с натискане на бутона GAMBLE,, който се активира. Опцията ,,Гембъл’’ се активира, когато прозорецът GAMBLE е отворен - тогава картата в средата на екрана е обърната с лице надолу и премигва в черно и червено. Прозорчето “Gamble Attempts Left” показва останалите опити за тази функция, с които играчът разполага. Прозорецът ,,Gamble Amount (Стойност на залог)” показва стойността, която играчът би могъл да удвои в играта. Прозорчето ,,Gamble to Win (Печеливш Залог)” показва стойността която може да бъде спечелена, ако играчът познае цвета на картата. Има два бутона за избиране: “Red (Червено)” и “Black (Черно)”. Изборът на бутона “Black (Черно)” става и с натискане на бутон „⇨” от клавиатурата. Натискаснето на бутонът “Red (Червено)” става и с натискането на бутон „⇦“ от клавиатурата. Когато изберете “Red (Червено)” или “Black (Черно)”, картата се премества в горната част на екрана и се запазва като история. Последните пет карти от сесията на играча се намират в отдела “History (История)”. Ако играчът е познал цвета на картата, нова карта се появява в средата на екрана с лице надолу и премигва в червено и черно.
Този процес продължава, докато играчът не направи грешно предположение за цвета на картата. Спечеленото от полето ,,Gamble Amount (Стойност на Гембъл залог)” е показано в полето “Win (Печалба)”. Ако играчът иска да спре играта “Гембъл”, той/тя избира бутона ,,Collect (Вземане на печалба)”. Екранът се затваря и стойността на спечеленото от поле “Win (Печалба)” се премества в полето “Balance (Баланс)”. Ако играчът не познае цветът на картата, играта приключва и играчът губи сумата от печалбата. Екранът се затваря и стойността от полето “Win (Печалба)” не се прибавя в полето “Balance (Баланс)”. Максималната сума, която може да бъде спечелена в “Геймбъл рунд”-а, е дадена в “Таблица изплащания”.
Ако играчът не познае цветът на картата, играта приключва и играчът губи печалбата. Екранът се затваря и стойността от поле “Win (Печалба)” не се прибавя в полето “Balance (Баланс)”.Контроли на играта

В машината “40 Жокера” са налични следните прозорци (полета):
“Баланс/Кредит” - този прозорец (поле) показва текущата сума валута, с която играчът разполага към момента. Променя се след всеки Залог и Печалба.
“Печалба”/“Win” - този прозорец (поле) показва общо печалбата от линиите в едно завъртане на барабаните. Ако бутонът “Събери” се активира, докато тече анимацията с въртенето на барабаните, въртенето спира и сумата, спечелена от това завъртане се изписва.
“Auto spin” - когато “Auto Spin” бутона е активиран, играта влиза в автоматичен ход, тогава бутонът ,,Stop Auto” се показва. Този бутон е активен, само ако барабаните не се въртят и режим “Gamble (Залог)” не е отворен. Когато бутонът “Stop Auto” е активен, автоматичния ход на играта спира и бутонът “Autoplay” се показва. Този бутон е активен, само когато играта не е на автоматичен ход.Правила

Възможните комбинации от печеливши символи са представени в Таблицата с печалби.
“Wild (заместващ) символ може да се падне само на колони (барабани) 2, 3 и 4.
Когато се падне, той замества всички символи на тази колона (барабан) освен символа “Scatter”.
Печалби от вида Scatter са независими от печалбите от линиите, и също се добавят към общата сума за плащане.
Едновременни печалби от различни печеливши линии се добавят.
Неизправност в слот машината изтрива всички игри и печалби.Fortune Festival

イントロダクション

Fortune Festivalは、5リール、固定40ラインのビデオスロットゲームです。 スロットは、古典的な絵柄の8つのシンボル、ひとつの拡張ワイルド、ふたつのスキャッターで構成されています。 勝利のコンビネーションは、スキャッターを除いて左から右へとペイアウトされます。
最小の賭けは 0.20
最高の賭けは 200.00ベットの仕方:

スロットは、デフォルトのベット額からスタートします。 ベット額を変更するにはベットボタンを押して、一覧から選びます。選択したら「OK」ボタンを押してポップアップを閉じるか、スピンボタンを押します。すると即スピンします。
スピンボタンが押されると、ベット額がバランスフィールドから差し引かれます。 短いスピンアニメーションの後、勝利すると勝利のアニメーションと共にいくら勝ったかが、画面とウィンフィールドに表示されます。 勝った額は、バランスフィールドに追加されます。

ゲームの機能

勝った場合、アクティブになった「Gamble」ボタンを押すことで、「Gamble」ラウンドを楽しめます。
Gamble機能は、Gamble画面が表示されていて画面中央のカードが表向きになっており、赤と黒に点滅している時に作動します。 「Gamble Attempts Left」というラベルは、このゲームが利用できる回数を示しています。「Gamble Amount」というラベルは、このゲームで2倍にしたい金額を示しています。 「Gamble to Win」というラベルは、カードの色を当てた場合に、プレイヤーが獲得できる金額を表示しています。「赤」と「黒」、2つのボタンが選択できます。 「黒」ボタンはキーボードの「→」でも選択できます。「赤」は「←」で選べます。「黒」もしくは「赤」を選択すると、そのカードは画面内で上に移動し、履歴として残ります。 履歴欄には、そのプレイヤーのラウンド最後のカード5枚が保存されています。
カードの色を当てることができると、画面中央に新しいカードが裏向きに表示され、赤と黒に点滅します。 これはプレイヤーが選択を間違えるまで続きます。「Gamble Amount」の合計はウィンフィールドに表示されます。 「Gamble」モードを終了したい場合は、「Collect」ボタンを押します。画面が閉じて、ウィンフィールドの金額がバランスフィールドに追加されます。 カードの色を間違えた場合、ギャンブルモードは終了し、プレイヤーはその金額を失います。ウィンフィールドの金額が失われ、バランスにも追加されません。
「Gamble」ラウンドで利用できる当選金額の上限は、ペイテーブルに記載されています。
プレイヤーがカードの色を当てられなかったら、Gambleゲームは終了し、プレイヤーはその金額を失います。画面が閉じて、ウィンフィールドの金額は失われ、バランスにも加算されません。スロットの操作

以下のフィールドが40 Joker画面に表示されます。
Balance/Credit:このフィールドは、現時点でプレイヤーが所持している残高を表示しています。ベットや当せんで値は変わります。
Win:このフィールドは、リールが1回転した時のラインから当せんした金額の合計が表示されます。金額が増えるアニメーションの進行中に「Collect」ボタンを押すと、アニメーションが止まり、リール1回転分の当せん金額が表示されます。
Autospin:「Autospin」ボタンが押されると、ゲームはオートスピンモードになり、「Stop Auto」と表示されます。このボタンは、リールが回転しておらず、画面のGambleが表示されていない場合のみ有効となります。
「Stop Auto」ボタンが押されると、オートスピンは停止し、「Autoplay」と表示されます。このボタンはオートスピンモードの時のみ有効です。ルール

ペイアウトは、ペイテーブルに表示されます。
ワイルドは、2、3、4リールにのみ出現します。ワイルドが表示されると、スキャッターを除くそのリール上のすべてのシンボルの代わりとなります。
スキャッターはペイラインとは独立しており、ペイアウト総額に加算されます。
異なるペイラインで当たった場合は、全て加算されます。
機能の不具合は全ての支払いとプレイを無効にします。Fortune Festival

Introducción

Fortune Festival es una vídeo tragaperras de 5 carretes y 40 líneas. El juego consta de 8 símbolos clásicos, 1 Comodín Expandible y 2 Scatters. Todas las combinaciones ganadoras se pagan de izquierda a derecha, exceptuando los Scatters.
La apuesta mínima es 0.20
La apuesta más alta es 200.00Cómo apostar:

El juego carga con la apuesta predeterminada. Para cambiar la apuesta, solo tienes que presionar el botón “Apuesta” y elegir un monto de la tabla. Después de haber elegido la apuesta deseada, solo tienes que presionar el botón “Ok” o “Apuesta” para cerrar la ventana; también puedes presionar el botón “Girar” y así GIRAR instantáneamente.
Cuando se presiona el botón GIRAR, el valor de la apuesta se restará del Balance. Después de una breve animación de giro, cualquier valor obtenido con la Victoria será mostrado en pantalla con una animación y en el campo de Victoria. El monto obtenido con la victoria se añadirá al Balance.

Característica de Apuesta

En caso de ganar, el jugador tiene la opción de acceder a la ronda de Apuesta, al presionar el botón “Apostar”.
La característica de Apuesta se activa cuando la pantalla de Apuesta se abre y la carta en medio de la pantalla se encuentra boca abajo, brillando rojo y negro. La sección “Intentos de Apuesta Restantes” muestra el número de intentos restantes que el jugador tiene en este juego. La sección “Monto de Apuesta” muestra el monto que el jugador quiere duplicar en la Apuesta. La sección “Apuesta por Victoria” muestra el monto que el jugador podría ganar si adivina el color de la carta. Hay dos botones para seleccionar: “Rojo” y “Negro”. Es posible elegir “Negro” al hacer clic en “⇨“ en el teclado. Es posible elegir “Rojo” al hacer clic “⇦“ en el teclado. Al seleccionar “Negro” o “Rojo”, la carta se mueve en la pantalla y se guarda en el historial. Las últimas 5 cartas de la sesión del jugador se guardan en la sección de Historial.
Si el jugador ha adivinado el color de la carta, una nueva carta boca abajo aparece en el medio de la pantalla, brillando rojo y negro. Este proceso continúa hasta que el jugador no adivine la carta. La suma del campo “Monto de Apuesta” se muestra en el campo “Victoria”. Si el jugador desea terminar el juego de Apuesta, debe hacer clic en “Recolectar”. La pantalla se cierra y el monto del campo “Victoria” se transfiere al “Balance”. Si el jugador no adivina el color de la carta, el juego de Apuesta termina, la pantalla se cierra y el monto del campo “Victoria” se pierde y no es añadido al Balance.
El monto máximo obtenido con una victoria que puede ser llevado a la ronda de Apuesta se encuentra en la Tabla de Pago.
Si el jugador no adivina el color de la carta, el juego de Apuesta termina y el jugador pierde el monto. La pantalla se cierra. El monto del campo de “Victoria” se pierde y no se añade al Balance.Controles del juego

Los siguientes campos aparecen en la pantalla de la tragaperras 40 Joker:
“Balance/Crédito”: Este campo muestra el monto que tiene disponible el jugador. Cambia después de cada Apuesta o Victoria.
“Victoria”: Este campo muestra el monto obtenido de las líneas después de una rotación de los carriles. Si, mientras ocurre la animación cuando el monto incrementa, se presiona el botón “Recolectar”, la animación se detiene y se muestra el monto obtenido por esta rotación.
“Autogiro”: Cuando se activa “Autogiro”, el juego pasa al modo Autogiro y el botón aparece como “Auto Stop”. Este botón está activo sólo si los carriles no están girando y la pantalla de Apuesta no está abierta.
Cuando el botón de “Auto Stop” está activado, el modo “Autoplay” se detiene y el botón aparece como “Autoplay“. Este botón solo está activo cuando el juego está en modo Autoplay.Reglas

Los pagos se encuentran en la Tabla de Pagos.
El comodín solo puede caer en los carriles 2, 3 y 4. Cuando cae, sustituye todos los símbolos en dicho carril, exceptuando al Scatter.
Las recompensas del Scatter son independientes de las líneas de pago y además se añaden al monto total pagado.
Se añaden las victorias simultáneas en múltiples líneas de pago.
El mal funcionamiento del juego anula todos los pagos y jugadas.Fortune Festival

Introducción

Fortune Festival es una tragamonedas en video con 5 carriles y 40 líneas fijas. La tragamonedas consiste en 8 símbolos clásicos, 1 Wild Expansivo y 2 símbolos de Dispersión o Scatters. Todos los combos ganadores se pagan de izquierda a derecha, a excepción de los Scatters.
La apuesta mínima es 0.20
La apuesta más alta es 200.00Cómo Apostar:

El juego comienza con la apuesta predeterminada. Para cambiar la apuesta, simplemente presiona el botón de Apuesta, y escoge una de la tabla. Luego de seleccionar la apuesta deseada, presiona el botón "ok" o el de apuesta para cerrar la ventana, o el botón de Spin para GIRAR instantáneamente.
Cuando se presiona el botón SPIN, el valor de la apuesta se descontará del campo de Balance. Luego de una breve animación por el giro, cualquier valor ganado se mostrará en la pantalla con una animación de Win, en el campo de Win. El valor ganado se añadirá al Balance.

Función de Apuesta

En caso de ganar, se le da la opción al jugador de acceder a la ronda de Apuesta, al presionar el botón activo "Gamble".
La función Gamble, o Apuesta, se activa cuando se abre la ventana de Gamble y la carta en el medio está boca abajo, parpadeando en rojo y negro. La etiqueta "Gamble Attempts Left" indica el número de intentos que le quedan al jugador. La etiqueta “Gamble Amount” muestra el monto que el jugador desea doblar en el juego Gamble. La etiqueta "Gamble to Win" indica el monto que el jugador pudiese ganar si adivina el color de la carta. Existen dos botones: "Red" y "Black", rojo o negro respectivamente. Puedes presionar el botón "Black" desde tu teclado al tocar la tecla „⇨“. Puedes presionar el botón "Red" desde tu teclado al tocar la tecla „⇦“. Al seleccionar una de las dos opciones, la carta se mueve hacia arriba y se guarda en el historial. Las últimas cinco cartas de la sesión del jugador están guardadas en el Historial.
Si el jugador adivina el color de la carta, aparecerá una nueva carta boca abajo en el medio de la pantalla, parpadeando en rojo y negro. Este proceso continuará hasta que el jugador no adivine correctamente. El monto en el campo "Gamble Amount" se mostrará en el campo de "Win". Si el jugador desea culminar el juego "Gamble", debe activar el botón "Collect". La pantalla se cerrará y el monto en el campo "Win" se transferirá al "Balance". Si el jugador no adivina el color de la carta, el juego Gamble termina, y el jugador pierde el monto. La pantalla se cerrará. El monto en el campo "Win" se pierde y no se añade al Balance.
El monto máximo ganado que se puede llevar a la ronda Gamble está estipulado en la Tabla de Pagos.
Si el jugador no adivina el color de la carta, el juego Gamble termina, y el jugador pierde lo ganado. La pantalla se cierra. El monto del campo "Win" se pierde y no se añade al Balance.Controles del Juego

Los siguientes campos aparecerán en la pantalla de la tragamonedas 40 Joker:
“Balance/Credit” – Este campo muestra el balance disponible del jugador. Cambia después de cada Apuesta y Victoria.
“Win” – Este campo muestra el monto total ganado en las líneas luego de un giro de los carriles. Si se activa el botón "Collect" mientras se muestra una animación, esta parará y se mostrará el monto ganado por el giro de los carriles.
“Autospin” - Cuando el botón "Autospin" o de giro automático se activa, el juego comienza el modo Autospin y el botón será cambiado por "Stop Auto", o parar el juego automático. Este botón se activa solo si los carriles no están girando y la ventana Gamble no está abierta.
Cuando se activa el botón "Stop Auto", se para el juego automático y el botón se cambia por "Autoplay". El botón se activa solo cuando el juego está en modo Autoplay.Reglas

Los pagos se muestran en la Tabla de Pagos.
El símbolo Wild solo puede caer en los carriles 2, 3 y 4. Cuando cae, sustituye todos los símbolos de ese carril, excepto el Scatter.
Las recompensas Scatter son independientes de las recompensas por línea de pago, y también se añaden al monto total pagado.
Victorias simultáneas en diferentes líneas de pago se suman.
Un mal funcionamiento anula todas las jugadas y ganancias.Fortune Festival

Wstęp

Fortune Festival to automat online z pięcioma bębnami i czterdziestoma liniami wygrywającymi. W grze pojawia się 8 podstawowych symboli, 1 specjalny symbol Wild (może się rozszerzać!) i 2 Scattery. Wszystkie zwycięskie kombinacje wypłacane są od lewej do prawej, za wyjątkiem Scatterów.
Minimalny zakład to 0.20
Najwyższy zakład to 200.00Jak obstawiać zakłady:

Po załadowaniu się gry, zostaje ustawiony domyślny zakład. Aby go zmienić, naciśnij przycisk “Zakład” i wybierz z tabeli interesującą cię wartość. Po wybraniu pożądanego zakładu kliknij ‘’Ok’’ albo “Zakład”, aby zamknąć wyskakujące okienko lub wciśnij przycisk “Spin”, by od razu zakręcić bębnem.
Po naciśnięciu przycisku “Spin”, wartość zakładu zostanie automatycznie odjęta od salda. Po krótkiej animacji obrotu bębna, ewentualna wygrana zostanie wyświetlona na ekranie wraz z kolejną specjalną animacją. Informacja o wygranej pojawi się także w polu “Wygrane”. Wygrana wartość zostanie dodana do salda.

Opcja Gamble

W przypadku wygranej, gracz otrzymuje dostęp do rundy bonusowej – wystarczy nacisnąć przycisk ‘’Gamble’’.
Opcja Gamble aktywuje się, gdy ekran Gamble jest otwarty i karta pośrodku ekranu jest zakryta oraz miga na czerwono i czarno. Pole ‘’Pozostałe próby Gamble’’ pokazuje graczowi liczbę pozostałych do wykorzystania prób. ‘’Kwota Gamble’’ to z kolei kwota, jaką gracz chciałby podwoić w tej grze. ‘’Gamble do wygrania’’ informuje o tym, jaką kwotę gracz mógłby wygrać, gdyby odgadł kolor karty. Istnieją dwa przyciski do wyboru: ‘’Czerwony’’ i ‘’Czarny’’. Kliknięcie na przycisk ‘’Czarny’’ jest również możliwe poprzez kliknięcie na strzałkę w prawo „⇨“ na klawiaturze. Kliknięcie na przycisk ‘’Czerwony’’ odpowiada kliknięciu na strzałkę w lewo „⇦“ na klawiaturze. Wybierając kolor ‘’Czarny’’ lub ‘’Czerwony’’, karta przenoszona jest w górę ekranu i zostaje zapisana w sekcji “Historia”. Tam też przechowanych jest ostatnich pięć kart z sesji gracza.
Jeśli gracz odgadł kolor karty, na ekranie pojawia się nowa zakryta karta i miga na czerwono i czarno. Proces ten trwa, dopóki gracz źle odgadnie kolor karty. Suma z pola ‘’Kwota Gamble’’ jest pokazana w polu ‘’Wygrana’’. Jeśli gracz chce zakończyć grę, uruchamia przycisk ‘’Odbierz’’, po czym ekran zostaje zamknięty, a kwota z pola ‘’Wygrana’’ zostaje przeniesiona do salda. Jeżeli gracz nie odgadnie koloru karty, gra Gamble zostaje zakończona i gracz traci całą kwotę. Następnie ekran zamyka się, a kwota z pola ‘’Wygrana’’ przepada i nie zostaje dodana do salda.
Maksymalna wygrana kwota, którą można wykorzystać w opcji Gamble, jest wskazana w tabeli wypłat.
Jeżeli gracz nie odgadnie koloru karty, gra zostaje zakończona i gracz traci całą kwotę. Następnie ekran zamyka się, a kwota z pola ‘’Wygrana’’ przepada i nie zostaje dodana do Salda.Regulacje gry

Na ekranie automatu 40 Joker występują następujące pola:
‘’Saldo/Kredyt’’ – to pole pokazuje aktualną pulę pieniędzy, którą posiada gracz. Zmienia się ono po każdym zakładzie i każdej wygranej.
‘’Wygrana’’– w tym polu wyświetla się całkowita kwota wygranych z linii przy jednym obrocie bębna. Jeśli w trakcie animacji, zostanie aktywowany przycisk ‘’Odbierz’’, animacja zatrzyma się i wyświetlona zostanie kwota wygrana przy danym obrocie bębnów.
“Autospin”– kiedy przycisk ‘’Autospin’’ jest aktywny, gra przechodzi w tryb automatyczny i wyświetla się przycisk “Stop Auto”. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy bębny się nie obracają i ekran Gamble pozostaje zamknięty.
Po aktywowaniu przycisku ‘’Stop Auto’’, tryb automatyczny zostaje zatrzymany i wyświetla się przycisk ‘’Autoplay’’. Ten przycisk jest aktywny tylko przy grze w trybie automatycznym.Zasady

Wypłaty są wyświetlane w Tabeli Wypłat.
Wild może wypaść tylko na bębnach 2, 3 i 4, i zastępuje wtedy wszystkie symbole na tym bębnie, oprócz Scatterów.
Wygrane przy wylosowaniu Scatterów są przyznawane niezależnie od nagród z linii wypłat i są również dodawane do całkowitej kwoty do wypłacenia.
Jednoczesne wygrane na różnych liniach wypłat są sumowane.
Błąd systemu unieważnia wszystkie wypłaty i gry.Fortune Festival

Introdução

Fortune Festival é considerado um jogo vídeo de slots com 5 rolos e 40 linhas fixas. A slot consiste em 8 símbolos clássicos, 1 “expanding wild”, e 2 “scatters”. Todas as combinações vencedoras são pagas da esquerda para a direita, exceto para os “scatters”.
A aposta mínima é 0.20
A aposta mais alta é 200.00Como apostar:

O jogo carrega primeiramente com a aposta por defeito. Para fazer a alteração da mesma, basta premir o botão “Gamble” e depois escolher a partir da mesa. Assim que a aposta que deseja seja selecionada, basta premir o botão "ok" ou o botão de aposta para fechar a pop-up, ou o botão “spin” para GIRAR instantaneamente.
Quando o botão “SPIN” é premido, o valor da aposta será deduzido do campo de saldo. Após uma breve animação de “spin”, qualquer valor da aposta será mostrado no ecrã com uma animação “win”, e no campo “win”. O valor ganho será então adicionado ao Balanço.

Característica do jogo

Em caso de vitória, é dada ao jogador a opção de aceder à ronda Gamble, premindo o botão ativo "Gamble".
A funcionalidade “Gamble” é ativada quando o ecrã está aberto e a carta posicionada no meio está virada para baixo e pisca nas cores vermelho e preto. Quando a etiqueta tem “Gamble attempts left” significa que apresenta o número de tentativas que o jogador tem para o presente jogo. Já a etiqueta que diz “Gamble amount” indica a quantidade que o jogador pretende duplicar no jogo. Na etiqueta “Gamble to win” mostra a quantidade que o jogador poderia ganhar caso adivinhasse a cor da carta. Existem dois botões que pode selecionar: vermelho e preto. A cor preta é possível ao clicar no símbolo “⇨” e o botão vermelho é através do símbolo “⇦” no seu teclado. Ao selecionar a cor preta ou vermelha, o cartão é movido para o topo do ecrã e é mantido como histórico. Os últimos cinco cartões da sessão do respetivo jogador também são guardados no histórico.
Caso o jogador adivinhe a cor de uma carta, irá aparecer uma nova no centro do ecrã com a face para baixo e pisca na cor preta e vermelha. Este é um processo que continua até o jogador ter um palpite errado. A soma do campo "Gamble Amount" é apresentada no campo "Win". Mas caso o jogador pretenda terminar o jogo “Gamble” ativa o botão “Collect”. O ecrã encerra e o respetivo montante do campo “Win” é transferido para o campo “Balance”. No entanto, se o jogador não adivinhar a cor da carta, o jogo termina e o jogador perde o montante. De seguida o ecrã encerra e o montante do campo “Win” é perdido e não soma ao saldo.
Respetivamente ao montante máximo ganho que pode ser levado para a ronda de jogo é apresentado na tabela de pagamentos.
Se o jogador não acertar a cor da carta, o jogo “Gamble” termina e o jogador perde o valor ganho. A tela fecha. O valor do campo “Win” é perdido e não é acrescentado ao Saldo.Controlos do jogo

Os campos seguintes aparecem no ecrã a slot do 40 do Joker:
“Balance/Credit” – Este campo mostra a quantidade de moeda que o jogador tem no momento. Muda após cada aposta e vitória.
“Win” – este campo mostra o montante total ganho a partir das linhas numa rotação. Se, enquanto a quantidade cresce, o botão "Collect" é ativado, a animação pára e a quantidade ganha por esta rotação é apresentada;
“Autospin” - Quando o botão "Autospin" é ativado, o jogo entra num modo "Autospin" e o botão aparece como "Stop Auto". Este botão só está ativo caso os rolos não estejam a rodar e o ecrã “Gamble” não esteja aberto.
Quando o botão "Stop Auto" é ativado, o modo de jogo "Autoplay" é parado e o botão aparece como "Autoplay". Este botão só está ativo quando o jogo está no modo de jogo automático.Regras

Os pagamentos são fixados na Tabela de Pagamentos.
Os “wild” só podem cair nas bobinas 2, 3 e 4. Quando cai, substitui todos os símbolos nessa bobina, exceto o “Scatter”.
Os prémios “Scatter” são independentes dos prémios da linha de pagamento e são também adicionados ao montante total pago.
Ganhos simultâneos em diferentes linhas de pagamento são adicionados.
O mau funcionamento anula todos os pagamentos e jogadas.Fortune Festival

Introducere

Fortune Festival este un slot machine cu 5 role și 40 de linii de plată fixe. Jocul are 8 simboluri clasice, 1 simbol Wild care crește și 2 simboluri Scatter. Combinațiile de simboluri câștigătoare vor fi plătite toate de la stânga la dreapta, mai puțin simbolurilor Scatter.
Pariul minim este 0.20
Cel mai mare pariu este 200.00Cum se pariază:

Jocul se încarcă inițial cu pariul implicit . Pentru a schimba suma pariată, pur și simplu apeși pe butonul Bet și alegi din tabel. După ce suma pariată este selectată, apeși pe butonul “ok” sau pe butonul “bet” pentru a închide fereastra pop-up sau apeși butonul “Spin” pentru a da SPIN instant.
Când se apasă pe butonul SPIN, valoarea pariului va fi scăzută din câmpul cu ”Balanța”. După o animație scurtă de învârtire, orice valoare de Câștig va fi afișată pe ecran cu o animație de Câștig vizibilă în câmpul de Câștig. Valoarea câștigată va fi apoi adăugată la Balanță.

Opțiunea Gamble

Dacă câștigă, jucătorul primește opțiunea de a participa la runda Gamble cu activarea butonului pornit de “Gamble”.
Opțiunea Gamble se pornește când fereastra Gamble este deschisă și cartea din centrul ecranului este cu fața în jos luminând când roșu, când negru. Sigla “Încercări Rămase de Gamble” arată câte încercări de joc mai are rămase jucătorul. Sigla “Suma Gamble/Pariată” arată suma pe care jucătorul s-ar gândi să o dubleze în jocul de Gamble/Pariu. Sigla “Gamble/Pariu pentru Câștigare” arată valoarea pe care ar putea să o câștige jucătorul dacă el/ea descoperă culoarea cărții. Sunt prezente 2 butoane care pot fi selectate: “Roșu” și “Negru”. Apăsarea butonului Negru este posibilă și prin apăsarea butonului „săgeată dreapta/⇒“din tastatură. Apăsarea butonului Roșu este posibilă și prin apăsarea „săgeată stânga/⇐“ de la tastatură. Atunci când se alege “Negru” sau “Roșu”, cartea este mutată în partea de sus a ecranului și menținută ca istoric. Cele din urmă cinci cărți jucate de către utilizator sunt păstrate în zona destinată pentru Istoric.
În caz că jucătorul a ghicit culoarea cărții, va apărea o nouă carte în centrul ecranului cu fața în jos sclipind când roșu, când negru. Procesul acesta va continua până când cel care joacă alege opțiunea greșită. Valoarea din câmpul “Suma Gamble/Pariată” este afișată în câmpul “Câștig”. Dacă jucătorul vrea să încheie jocul “Gamble/Pariu”, atunci el/ea activează butonul “Colectează”. Dacă jucătorul nu ghicește culoarea cărții, jocul “Gamble/Pariu” se termină și jucătorul pierde suma. Ecranul se închide. Suma din câmpul “Câștig” se pierde și nu se adaugă la Balanță.
Suma maximă câștigată care poate fi adusă la runda Gamble/Pariu este afișată în Paytable/Tabelul de Plată.
Dacă cel care joacă nu descoperă culoarea cărții, jocul Gamble/Pariu se termină și cel care joacă pierde valoarea pariată. Ecranul se oprește. Valoarea din câmpul Câștig se pierde și nu se completează la Balanță.Controalele Jocului

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului 40 Joker:
“Balanță/Credit” - Acest câmp arată cantitatea de credite pe care jucătorul le are disponibile la momentul respectiv. Se schimbă după fiecare Pariu și Câștig.
“Câștig” - Acest câmp arată suma totală câștigată din liniile de plată la o rotire a rolelor. Dacă, în timpul animației sumei crescătoare, se apasă butonul Colectează, animația se oprește este afișată suma câștigată la această mișcare a rolelor.
“Autorotire” - Când butonul Autorotire este activat, jocul intră în modul Autorotire și butonul apare ca “Stop Auto”. Acest buton este activ doar dacă rolele nu se mișcă și ecranul Gamble nu este deschis.
Când butonul “Stop Auto” este activat, modul de joc Autoplay este oprit și butonul apare ca Autoplay. Acest buton este activ doar când jocul este în modul Autoplay.Reguli

Plățile sunt afișate pe Tabelul de Plată.
Simbolul Wild poate cădea doar pe rolele 2, 3 și 4. Când pică, acesta înlocuiește toate simbolurile din rola respectivă, cu excepția simbolului Scatter.
Câștigurile Scattter sunt independente de câștigurile din liniile de plată și sunt adăugate și ele la suma totală plătită.
Câștiguri simultane pe diferite linii de plată sunt adăugate.
Defectarea aplicației anulează toate plățile și câștigurile.Cherry Deluxe 10000

Pravidlá hry

Cherry Delux je hra s tromi valcami a tromi výhernými líniami. V hre je 10 symbolov a iba 3 z nich sú výherné Hra sa načíta s predvolenou stávkou. Pre zmeny a otvorenie stávkového menu stlačte tlačidlo “Celková stávka”. Po uzatvorení stávky, stlačte tlačidlo TOČ. Hodnota stávky sa odčíta z políčka KREDIT.Možnosti hry:

HOLD/STEP

Ak sa objavia dva rovnaké symboly na výhernej línií, jedna z možností HOLD alebo STEP sa aktivuje.

HOLD:

Valec na ktorom nie je rovnaký symbol sa otočí znovu

STEP:

Valec na ktorom nie je rovnaký symbol sa začne posúvať symbol po symbole až kým sa neobjaví výherný symbol, ktorý doplní kombináciu. Ak sa počas možnosti STEP objaví symbol čerešne, valec s čerešnou sa zastaví a zvyšné dva valce so zhodnými symbolmi sa začnú posúvať až kým sa neobjavia tri čerešne na výhernej línií. Toto sa neudeje ak sú na valcoch symboly Tehličky alebo Zvonca.

TRI HVIEZDY

Tri hviezdy na výhernej línií vyplatia 100 násobok stávky.
Ak sú na výherných líniách tri hviezdy, aktivuje sa jedna z piatich bonusových hier (majú rovnaké šance na aktiváciu)ZBER OVOCIA

Spraví sa jedno točenie. Vyberie sa jeden zo symbolov a ostatné valce sa otočia aby vytvorili výhernú kombináciu zo symbolov.
10X:
Jedno otočenie s náhodou výhrou v hodnote x 10.
2 VÝHRY
Dve otočenia, každé s garantovanou výhrou.
GAMBLOVANIE

Po každej výhre si hráč môže vybrať zagemblovať s hodnotou výhry. Sú dve možnosti:
Gambluj 2x - dvojnásobok alebo nič
Tajomné gamblovanie - multiplikátory sú 0x, 2x, 3x alebo 5x
Možnosť zozbierať sa môže použiť kedykoľvek počas Gamblingu
Maximálna stávka počas Gamblingu je 500x
Pre vyššie výhry je povolené iba 500x
Počas automatického hrania nie je Gambling povolený
Fortune Festival

คำแนะนำ

Fortune Festival คือเกมวีดีโอสล็อตที่มี 5 วงล้อ และ 40 ไลน์ โดยในเกมนี้จะมีสัญลักษณ์คลาสสิค 8 แบบ 1 สัญลักษณ์ wild ที่ขยายได้ และ Scatter 2 แบบ ทุกการรวมผลที่ชนะจะต้องนับจากซ้ายไปขวา ยกเว้น Scatter
เดิมพันขั้นต่ำคือ 0.20
เดิมพันสูงสุดคือ 200.00วิธีการเดิมพัน:

ในครั้งแรกเกมจะโหลดเข้ามาด้วยจำนวนเงินเดิมพันเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนจำนวนเงินเดิมพัน เพียงแค่คุณกดปุ่ม Bet และเลือกจำนวนได้จากตารางที่แสดง หลังจากเลือกจำนวนเงินเดิมพันที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม OK หรือปุ่ม Bet เพื่อปิดหน้าต่างป็อปอัพ หรือกดปุ่ม SPIN เพื่อหมุนสล็อตทันที
หลังจากที่กดปุ่ม SPIN แล้ว จำนวนเงินที่เดิมพันไว้จะถูกหักไปจากช่องแสดงยอดเงินคงเหลือ หลังจากอนิเมชั่นการหมุนจบลงสักครู่หนึ่ง จำนวนเงินที่คุณชนะมาได้ก็จะแสดงบนจอพร้อมกับอนิเมชั่นการชนะ และในช่องแสดงจำนวนเงินที่ชนะมาได้
มูลค่าเงินที่ชนะมาได้ จะถูกเพิ่มในจำนวนยอดเงินคงเหลือ

ฟีเจอร์การพนันเพิ่ม (Gamble)

ในกรณีที่ชนะ ผู้เล่นจะได้รับตัวเลือกในการเข้าถึงรอบการพนันเพิ่มโดยการกดปุ่ม "Gamble"
ฟีเจอร์ Gamble จะเปิดใช้งานเมื่อหน้าจอ Gamble เปิดอยู่ และการ์ดตรงกลางหน้าจอจะคว่ำหน้าลง และกะพริบเป็นสีแดง และดำ ป้าย “Gamble Attempts Left” แสดงจำนวนการทดลองเล่นที่ผู้เล่นมีสำหรับเกมนี้ ป้าย “Gamble Amount” แสดงจำนวนเงินที่ผู้เล่นจะเดิมพันเพิ่มเป็นสองเท่าในเกม Gamble ป้ายกำกับ “ Gamble to Win” แสดงจำนวนเงินที่ผู้เล่นสามารถชนะได้หากเดาสีของไพ่ถูก ตัวเกมมีมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ “แดง” และ “ดำ” คุณสามารถคลิกปุ่ม “ ดำ” สามารถทำได้อีกแบบโดยการกดที่ “⇨” จากแป้นพิมพ์ การคลิกปุ่ม "สีแดง" สามารถทำได้โดยการกดที่ "⇦" จากแป้นพิมพ์ เมื่อเลือก "สีดำ" หรือ "สีแดง" การ์ดจะถูกเลื่อนขึ้นในหน้าจอและเก็บไว้ในเป็นประวัติการเล่น ไพ่ห้าใบสุดท้ายจากเซสชันของผู้เล่นจะถูกเก็บไว้ในส่วนประวัติด้วย
หากผู้เล่นเดาสีของไพ่ได้ ไพ่ใบใหม่จะปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าจอคว่ำหน้าลง และกะพริบเป็นสีแดง และดำ กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าผู้เล่นจะทายผิด ผลรวมจากช่อง “ Gamble Amount” จะแสดงในช่อง “ Win” หากผู้เล่นต้องการจบเกม “ Gamble” จะต้องใช้ปุ่ม “Collect” หน้าจอจะปิดลง และจำนวนเงินจากช่อง "Win" จะถูกโอนไปยังช่อง "ยอดคงเหลือ" หากผู้เล่นไม่สามารถเดาสีของไพ่ได้ การเล่นเกมจะจบลง และผู้เล่นจะเสียเงิน หน้าจอก็จะปิดลงไปด้วย จำนวนเงินจากช่อง “Win” จะหายไป และไม่รวมเข้ากับยอดคงเหลือ
จำนวนเงินรางวัลสูงสุดที่สามารถนำเข้าสู่รอบ Gamble นั้นได้แสดงไว้แล้วใน Paytable
หากผู้เล่นไม่สามารถทายสีของไพ่ได้ Gamble จะจบลงและผู้เล่นจะเสียเงิน หน้าจอจะปิดลง จำนวนเงินจากช่อง “Win” จะหายไปและไม่รวมเข้ากับยอดคงเหลือการควบคุมเกม

ช่องต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้าจอของสล็อต 40 Joker :
“ ยอดคงเหลือ / เครดิต” - ช่องนี้จะแสดงจำนวนสกุลเงินที่ผู้เล่นมีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเดิมพันและชนะ
“ชนะ” - ช่องนี้จะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ชนะจากไลน์ในการหมุนหนึ่งครั้งของวงล้อ หากในขณะที่ อนิเมชั่นของจำนวนที่เพิ่มขึ้นไป ปุ่ม "รวบรวม" จะเปิดให้ใช้งานอนิเมชั่นจะหยุด และจำนวนเงินที่ชนะสำหรับการหมุนวงล้อจะปรากฏขึ้น
“ หมุนอัตโนมัติ” - เมื่อเปิดใช้งานปุ่ม “หมุนอัตโนมัติ” เกมจะเข้าสู่โหมดการหมุนอัตโนมัติ และปุ่มจะปรากฏเป็น “หยุดการหมุนอัตโนมัติ” ปุ่มนี้จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่วงล้อยังไม่หมุนและหน้าจอ Gamble ไม่ถูกเปิดขึ้น
เมื่อเปิดใช้งานปุ่ม “หยุดการหมุนอัตโนมัติ” โหมดเกม“ เล่นอัตโนมัติ” จะหยุดลงและปุ่มจะปรากฏเป็น “เล่นอัตโนมัติ” ปุ่มนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อเกมอยู่ในโหมดเล่นอัตโนมัติกฎกติกา

การจ่ายเงินรางวัลจะแสดงบนตาราง Paytable
Wild สามารถตกมาได้เฉพาะในวงล้อ 2, 3 และ 4 เท่านั้น เมื่อมันตกลงมา มันจะแทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดบนล้อนั้นยกเว้น Scatter
รางวัลจากสัญลักษณ์ Scatter นั้นไม่ขึ้นอยู่กับรางวัลบนเพย์ไลน์และยังเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินทั้งหมดที่จะได้รับ
การชนะรางวัลพร้อมกันบนหลายเพย์ไลน์จะถูกรวมเงินรางวัลเข้าด้วยกัน
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะทำให้ทั้งการจ่ายและการเล่นรอบนั้นเป็นโมฆะFortune Festival

Introduktion

Fortune Festival est un jeu de machine à sous en ligne comprenant 5 rouleaux et 40 lignes de paiement. La machine est composée de 8 symboles classiques, 1 Wild capable de s’étendre et 2 Scatters. Les combinaisons gagnantes ne rapportent de l’argent que de gauche à droite, sauf pour les Scatters.
La mise minimale est de 0.20
La mise maximale est de 200.00Comment miser:

Le jeu démarre avec une mise par défaut. Pour modifier cette mise de départ, appuyez simplement sur le bouton de mise et choisissez parmi celles disponibles. Après avoir sélectionné votre mise, appuyez sur le bouton “OK” ou le sur le bouton “Mise” pour fermer la fenêtre, ou encore appuyez sur le bouton SPIN pour jouer directement. Après avoir appuyé sur le bouton SPIN, le montant de la mise sera alors déduit du solde. À chaque tour, une animation apparaîtra à l’écran. Toutes les combinaisons gagnantes déclencheront elles aussi une animation spécifique avant que vos gains ne vous soient versés.

Le mode Gamble

En cas de victoire, le joueur peut jouer en mode gamble, en appuyant sur le bouton “Gamble”.
Le mode Gamble s’active lorsque l’écran Gamble est ouvert et que la carte au milieu de l’écran est retournée avec des lumières clignotant en rouge et noir. Le message “Gamble attempts left” indique le nombre d’essais qu’il reste au joueur pour ce jeu. Le message “Gamble Amount” indique le montant que le joueur aimerait doubler. Le message “Gamble to win” indique le montant que le joueur pourrait gagner s'il devine la couleur de la carte. Il y a deux boutons à sélectionner “Rouge” et “Noir”. Lorsque vous sélectionnez “Noir” ou “Rouge”, cette carte est déplacée vers le haut de votre écran et est conservée dans l’historique. Les cinq dernières cartes de la session du joueur sont conservées dans l’historique de la session de jeu.
Si le joueur devine la bonne couleur de la carte, une nouvelle carte apparaît au milieu de l’écran face retournée et clignote en rouge et noir. Ce processus continue jusqu’à ce que le joueur se trompe. La somme du tableau “Gamble Amount” est affichée dans le champ “Gains”. Si le joueur souhaite interrompre le mode Gamble, il peut appuyer sur le bouton “Collecter”. L’écran se ferme et la somme des gains est transférée dans la solde. Si le joueur ne devine pas la couleur de la carte, le gamble se termine et le joueur perd la somme. L’écran se ferme et le montant dans les gains est perdu et ne s’ajoute pas à la solde.
Le montant maximum des gains en mode Gamble est indiqué dans la table des gains.
Si le joueur ne devine pas la couleur de la carte, le gamble se termine et le joueur perd la somme. L’écran se ferme et le montant des gains est perdu et ne s’ajoute pas au solde.Interface du jeu

Les champs suivants apparaissent sur l’écran de Joker 40:
“Solde/Crédit” - Ce champ indique le montant dont dispose un joueur à l’instant T. Ce montant varie après chaque mise et après chaque victoire.
“Win” ou “Gains” - Ce champ indique le montant total remporté sur les lignes avec une rotation de rouleaux. Si le bouton “Collecte” est activé et que l’animation indiquant le nombre de gains croissants remportés s’efface, alors cette animation s’interrompra pour afficher le montant gagné pour ce tour.
“Autospin” ou “Auto” - Quand le bouton “Auto” est activé, le jeu se poursuit en mode automatique (ou autospin) et le bouton apparaît alors comme “Stop Auto”. Ce bouton s’active seulement lorsque les rouleaux ne tournent pas et que la fonction Gamble n'apparaît pas.
Quand le bouton “Stop Auto” est activé, le mode automatique s'interrompt, laissant apparaître le bouton “Auto”. Ce bouton est actif uniquement lorsque le mode de jeu est en “Auto”.Les règles

Le tableau des paiements est la page sur laquelle le joueur peut retrouver la valeur de chaque symbole.
Les paiements sont affichés sur le tableau des paiements
Le Wild peut tomber seulement sur les rouleaux 2, 3 et 4. Quand il apparaît, il se substitue à tous les symboles du rouleau, sauf le Scatter.
Les gains du Scatter sont indépendants des gains des lignes de paiements. Ils sont également ajoutés au montant total payé.
Les victoires simultanées sur différentes lignes de paiements sont prises en compte.
Un dysfonctionnement annule tous les paiements et toutes les parties.Fortune Festival

Úvod

Fortune Festival je výherní automat s 5 řadami a 40 výherními liniemi. Automat obsahuje 8 klasických symbolů, 1 rozšiřující se Wild a 2 scattery. Všechny výherní kombinace jsou vypláceny z leva doprava kromě scatterů.
Minimální sázka je 0.20
Nejvyšší sázka je 200.00Jak sázet:

Spelet startar med standard insatsen förvald. Hra se nejprve načte s výchozí částkou. Pokud chcete změnit částku, jednoduše klikněte na tlačítko Sázka a vyberte si z tabulky. Poté, co navolíte požadovanou částku, stiskněte tlačítko „ok“ nebo tlačítko Sázka, které zavře vyskakovací okno. Možné je také stisknout tlačítko Zatočit, které okamžitě protočí symboly. Po stisknutí tlačítka Zatočit je hodnota částky odečtena z pole Účet. Po krátké animace zatočení se na obrazovce ukáže jakákoliv výherní hodnota s animací výhry a ve poli Výhra. Vyhraná částka bude poté přidána do pole Účet.

Funkce Gamble

V případě výhry je hráči dána možnost odemknout bonusové kolo Gamble, které je možné aktivovat stisknutím tlačítka “Gamble”.
Funkce Gamble se aktivuje, když je obrazovka Gamble otevřená, karty veprostřed obrazovky leží spodkem dolů a červeně a černě blikají. Znak „Zbývající pokusy Gamble“ ukáží počet pokusů, které má hráč do konce hry. Znak „Počet Gamble“ ukazuje částku, kterou by hráč rád zdvojnásobil ve hře Gamble. Znak „Gamble k výhře“ ukazuje částku, kterou může hráč vyhrát, když on/ona uhádne barvu karty. Jsou zde dvě tlačítka, která je možná zvolit: „Červená“ a „Černá“. Kliknutí na tlačítko „Černá“ je také možné provést kliknutím na „⇨“ na klávesnici. “. Kliknutí na tlačítko „Červená“ je také možné provést kliknutím na „⇦“ na klávesnici. Při výběru „Černé“ nebo „Červené“ se karta posune na obrazovce a nahoru a je uložena v historii. Posledních pět karet ze hry jsou uchovány v sekce Historie.
Pokud hráč správně uhádne barvu karty, objeví se nová karta uprostřed obrazovky spodkem dolů a červeně a černě blikají. Proces pokračuje, dokud hráč neuhádne chybně. Suma z polička „Částka Gamble“ je ukázána v poli „Výhra“. Pokud si hráč přeje ukončit hru „Gamble“, on/ona spustí tlačítko „Vybrat“.
Obrazovka se uzavře a částka z pole „Výhra“ je převedena do pole Učet. Maximální vyhraná částka, která může být přenesena do kola Gamble je uvedena ve Výplatní tabulce. Pokud hráč neuhodne barvu karty, hra Gamble končí a hráč prohrává částku. Obrazovka se uzavře. Částka z pole „Výhra“ je ztracená a nepřičítá se k Účtu.Ovládání hry

Následující pole se objeví na obrazovce automatu Fortune Festival:
“Účet/Credit” – Toto pole ukazuje částku peněz, kterými hráč právě disponuje. Částka se mění po každé Sázce a Výhře.
„Výhra“ – toto pole ukazuje celkovou částku vyhranou z linií na jedno zatočení. Pokud, zatímco jede animace navyšující se částky, je aktivováno tlačítko „Vybrat“, animace se zastaví a vyhraná částka ze zatočení je ukázána.
“AutoSpin” – pokud je tlačítko „Autospin“ aktivováno, hra přejde do módu Autospin a tlačítka se objeví jako „Stop Auto“. Toto tlačítko je aktivní pouze pokud se řady netočí a možnost Gamble není otevřena.
Když je tlačítko “Stop Auto” aktivováno, je herní mód “Autoplay“ zastaven a tlačítko se objeví jako „Autoplay“. Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je hra v Autoplay módu.Pravidla

Výplaty jsou ukázány na Výplatní tabulce.
Wild může padnout pouze na liniích 2,3 a 4. Pokud padne, nahrazuje všechny symboly na linii, kromě Scatteru. Odměny Scatter jsou nezávislé na odměnách z výplat a jsou dodány k celkové vyplacené částce.
Simultánní výhry na různých výplatních tabulkách jsou přidány.
Závada ruší všechny platby a hry.Fortune Festival

Introduktion

Fortune Festival er en 5-hjulet video spillemaskine med 40 fikserede linjer. Spilleautomaten består af 8 klassiske symboler, 1 Expanding Wild, og 2 Scatters. Alle de vindende kombinationer betales fra venstre mod højre, undtagen Scatters.
Minimumsindsatsen er 0.20
Den højeste indsats er 200.00Hvordan man spiller:

Spillet loader, til at starte med, med standard indsatsen. For at ændre indsatsen, skal du blot klikke på Indsats knappen og vælg beløbet i menuen. Når den ønskede indsats er valgt, klik da på "ok" knappen eller Indsats knappen for at lukke pop-uppen, eller på Spin knappen, for at spinne med det samme. Når der klikkes på Spin knappen, vil indsatsværdien blive trukket fra Saldo feltet. Efter en kort animation af spinnet, vil du kunne se enhver Gevinst værdi på skærmen i en vinder animation, og i Gevinst feltet. Den værdi du har vundet bliver derefter lagt oveni din Saldo.

Sats funktionen

Når der vindes, vil spilleren blive tilbudt muligheden for at spille Sats runden, ved at klikke på den aktive knap “Sats”.
Sats funktionen aktiveres når Sats skærmen åbnes og kortet i midten af skærmen vises med bagsiden opad, samt blinker rød og sort. Mærket “Resterende Sats Forsøg” viser hvor mange forsøg spilleren har for dette spil. Mærket “Sats Beløb” viser det beløb spilleren ønsker at fordoble i Sats spillet. Mærket “Sats For at Vinde” viser det beløb spilleren kan vinde hvis han/hun gætter kuløren på kortet. Der er to knapper at vælge imellem: “Rød” og “Sort”. Du kan alternativt vælge “Sort” ved at trykke på „⇨“ på dit keyboard. Du kan alternativt vælge “Rød” ved at trykke „⇦“ på dit keyboard. Når du vælger “Sort” eller “Rød” flyttes kortet op på skærmen og gemmes som historik. De sidste fem kort fra spillerens session gemmes i Historik sektionen.
Hvis spilleren har gættet kuløren på kortet rigtigt, vil et nyt kort vises på skærmen med forsiden nedad, og der blinkes rød og sort. Denne proces fortsætter indtil spilleren gætter forkert. Summen fra “Sats Beløb” vises i Gevinst feltet. Hvis spilleren ønsker at stoppe “Sats” spillet, trykker han/hun på “Indsaml” knappen. Hvis spilleren ikke gætter kortets kulør rigtigt, slutter Sats spillet og spilleren mister beløbet og feltet lukkes ned. Beløbet fra “Gevinst” feltet er tabt og bliver ikke lagt til Saldoen.
Den største gevinst der kan bruges i Sats runden vises i udbetalingstabellen. Hvis spilleren ikke gætter kortets kulør rigtigt, slutter Sats spillet og spilleren mister beløbet. Feltet lukkes ned. Beløbet fra “Gevinst” feltet er tabt og bliver ikke lagt til Saldoen.Spil styring

Følgende felter vises på 40 Joker spilleautomatens skærm:
“Saldo/Kredit” – Dette felt viser det beløb spilleren har på nuværende tidspunkt. Det ændrer sig efter hvert Sats og Gevinst.
“Gevinst” – dette felt viser det totale beløb, der er vundet på linjerne, på et spin med hjulene. Hvis “Indsaml” knappen bliver aktiveret, imens animationen af det stigende beløb er i gang, stopper animationen og det beløb der er vundet for dette spin vises.
“Autospin” - Når “Autospin” knappen klikkes, går spillet i Autospin mode, og knappen vises nu som “Stop Auto”. Denne knap er kun aktiv, når hjulene ikke drejer og SATS skærmen ikke er åben.
Når “Stop Auto” knappen klikkes, slår “Autoplay” mode, og knappen vises igen som “Autoplay”. Denne knap er kun aktiv, når spillet er i Autoplay mode.Regler

Udbetalinger vises på udbetalingstabellen.
Wild kan kun ske på hjul 2, 3 og 4. Når det sker, erstatter det alle symbolerne på det hjul, undtagen for Scatter.
Scatter gevinster er uafhængige af gevinstlinjer og tilføjes oveni det totale indskud.
Gevinster der sker på samme tid for forskellige gevinstlinjer tilføjes.
Ved funktionsfejl bliver alle betalinger og spil ugyldiggjort.Fortune Festival

Einleitung

Fortune Festival ist ein Video-Slot mit 5-Walzen und 40-Linien fixiert. Der Slot besteht aus 8 klassischen Symbolen, 1 Expanding Wild und 2 Scatters. Alle Gewinnkombinationen werden von links nach rechts ausgezahlt, mit Ausnahme der Scatters.
Mindesteinsatz ist 0.20
Höchsteinsatz ist 200.00So wetten Sie:

Das Spiel wird zunächst mit der Standardwette geladen. Um den Einsatz zu ändern, drücken Sie einfach auf die Schaltfläche "Bet" und wählen Sie aus der Tabelle aus. Nachdem der gewünschte Einsatz ausgewählt wurde, drücken Sie einfach auf die Schaltfläche "ok" oder "Bet", um das Popup zu schließen, oder auf die Schaltfläche "Spin", um sofort zu drehen. Wenn die SPIN-Taste gedrückt wird, wird der Einsatzwert dann vom Saldo-Feld abgezogen. Nach einer kurzen Spin-Animation wird jeder Gewinnwert auf dem Bildschirm mit einer Gewinn-Animation und im Feld "Win" angezeigt. Der gewonnene Wert wird dann dem Guthaben hinzugefügt.

Gamble-Funktion

Im Falle eines Gewinns erhält der Spieler die Möglichkeit, durch Drücken der aktiven Schaltfläche "Gamble" in die Risikorunde einzusteigen.
Die Gamble-Funktion wird aktiviert, wenn der Kartenrisiko-Bildschirm geöffnet ist und die Karte in der Mitte des Bildschirms verdeckt ist und rot und schwarz blinkt. Die Anzeige "Gamble Attempts Left" zeigt die Anzahl der Versuche, die der Spieler für dieses Spiel hat. Die Anzeige "Gamble Amount" zeigt den Betrag an, den der Spieler in der Risikorunde verdoppeln möchte. Die Anzeige "Gamble to Win" zeigt den Betrag, den ein Spieler gewinnen könnte, wenn er die Farbe der Karte errät. Es gibt zwei Schaltflächen zur Auswahl: "Red" (rot) und "Black" (schwarz). Wenn Sie "Black" oder "Red" wählen, wird die Karte auf dem Bildschirm nach oben verschoben und als Verlauf gespeichert. Die letzten fünf Karten aus der Sitzung des Spielers werden im Abschnitt "History" aufbewahrt.
Wenn der Spieler die Farbe der Karte erraten hat, erscheint eine neue Karte in der Mitte des Bildschirms mit der Vorderseite nach unten und blinkt rot und schwarz. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis der Spieler eine falsche Vermutung abgibt. Die Summe aus dem Feld "Gamble Amount" wird im Feld "Win" angezeigt. Wenn der Spieler das Kartenrisiko beenden möchte, aktiviert er die Schaltfläche "Collect". Der Bildschirm schließt sich und der Betrag aus dem Feld "Win" wird in das Feld "Balance" übertragen. Wenn der Spieler die Farbe der Karte nicht errät, endet die Gamble-Funktionl und der Spieler verliert den Betrag. Der Bildschirm schließt sich. Der Betrag aus dem Feld "Win" geht verloren und wird nicht zum Guthaben übertragen.
Der maximale Gewinnbetrag, der in die Risikorunde eingebracht werden kann, ist in der Auszahlungstabelle angegeben. Wenn der Spieler die Farbe der Karte nicht errät, endet die Risikorunde und der Spieler verliert den Betrag. Der Bildschirm schließt sich. Der Betrag aus dem Feld "Win" geht verloren und wird nicht zum Guthaben übertragen.Spiel-Steuerungen

Die folgenden Felder erscheinen auf dem Bildschirm des 40 Joker-Slots:
“Balance/Credit” – Dieses Feld zeigt den Geldbetrag an, den der Spieler im Moment hat. Es ändert sich nach jedem Einsatz und Gewinn.
“Win” – In diesem Feld wird der Gesamtbetrag angezeigt, der bei einer Umdrehung der Walzen aus den Linien gewonnen wird. Wenn die Animation des zunehmenden Betrags läuft, während die Schaltfläche "Collect" aktiviert ist, stoppt die Animation und der für diese Rotation der Walzen gewonnene Betrag wird angezeigt.
“Autospin” - Wenn die Schaltfläche "Autospin" aktiviert wird, geht das Spiel in einen Autospin-Modus über, und die Schaltfläche erscheint als "Stop Auto". Diese Schaltfläche ist nur dann aktiv, wenn sich die Walzen nicht drehen und der Gamblel-Bildschirm nicht geöffnet ist.
Wenn die Schaltfläche "Stop Auto" aktiviert wird, wird der Spielmodus "Autoplay" angehalten und die Schaltfläche erscheint als "Autoplay". Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn sich das Spiel im Autoplay-Modus befindet.Regeln

Die Auszahlungen werden in der Auszahlungstabelle angezeigt.
Wild kann nur auf die Walzen 2, 3 und 4 fallen. Wenn es fällt, ersetzt es alle Symbole auf dieser Walze, außer Scatter.
Scatter-Zuteilungen sind unabhängig von Gewinnlinien-Zuteilungen und werden ebenfalls zum gezahlten Gesamtbetrag hinzugefügt.
Gleichzeitige Gewinne auf verschiedenen Gewinnlinien werden addiert.
Eine Fehlfunktion macht alle Zahlungen und Spiele ungültig.Fortune Festival

Εισαγωγή

Fortune Festival είναι ένα βίντεο φρουτάκι με 5 τροχούς και 40 σταθερές γραμμές. Το φρουτάκι περιλαμβάνει 8 κλασσικά σύμβολα, 1 επεκτεινόμενο Wild και 2 Scatters. Όλοι οι επιτυχημένοι συνδυασμοί πληρώνονται από τα αριστερά στα δεξιά, με την εξαίρεση των Scatters.
Το ελάχιστο στοίχημα είναι 0.20
Το υψηλότερο στοίχημα είναι 200.00Πως να Ποντάρετε:

Το παιχνίδι αρχικά φορτώνει με ένα προκαθορισμένο ποντάρισμα. Για να αλλάξετε αυτό το ποντάρισμα, θα πρέπει απλά να πατήσετε το κουμπί που αναγράφει Ποντάρισμα και να επιλέξετε από τον πίνακα. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό ποντάρισμα, απλά πατήστε το κουμπί "αποδοχή" ή το κουμπί πονταρίσματος για να κλείσετε το ανοιχτό παράθυρο ή απλά πατήστε το κουμπί Περιστροφής για να ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΤΕ αμέσως.
Όταν το κουμπι της ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ έχει πατηθεί, η αξία του πονταρίσματος θα αφαιρεθεί από το πλαίσιο του υπολοίπου σας. Μετά από μία σύντομη περιστροφή, η οποιαδήποτε αξία Κέρδους θα αναγράφεται στην οθόνη με μία κινούμενη απεικόνιση Κέρδους και στο πεδίο Κέρδους. Η κερδισμένη αξία θα προστεθεί μετά στο διαθέσιμο Υπόλοιπο σας.

Επιλογή Τζογαρίσματος

Στην περίπτωση μιας νίκης, οι παίκτες δίνονται την επιλογή να αποκτήσουν πρόσβαση στο γύρο Τζογαρίσματος, πατώντας το ενεργό κουμπί ‘’Τζόγαρε’’.
Η επιλογή τζογαρίσματος ενεργοποιείται όταν η οθόνη Τζογαρίσματος είναι ανοιχτή και η κάρτα στη μέση της οθόνης κοιτάει προς τα κάτω και αναβοσβήνει κόκκινο και μαύρο. Η ετικέτα ‘’Προσπάθειες Τζογαρίσματος Αριστερά’’ δείχνει τον αριθμό από διαθέσιμες δοκιμές που έχουν οι παίκτες . Η ετικέτα ‘’Τζογάρισε για να Κερδίσεις’’ δείχνει το ποσό που οι παίκτες θα μπορούσαν να κερδίσουν εάν επιλέξουν σωστά το χρώμα της κάρτας. Υπάρχουν δύο κουμπιά που μπορείτε να επιλέξετε: “Κόκκινο” και “Μαύρο”. Αντί να πατήσετε το κουμπί που αναγράφει ‘’Πίσω’’, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια ενέργεια πατώντας και το πλήκτρο „⇨“ στο πληκτρολόγιο σας. Παρομοίως, μπορείτε να επιλέξετε το ‘’Κόκκινο’’ κουμπί μέσω του πλήκτρου „⇦“. Όταν επιλέξετε ‘’Μαύρο’’ ή ‘’Κόκκινο’’, η κάρτα μετακινείτε πάνω στην οθόνη και παραμένει στο ιστορικό. Οι τελευταίες πέντε κάρτες που έχουν διαλέξει οι παίκτες κατά την διάρκεια που παίζουν παραμένουν στο τμήμα του Ιστορικού.
Εάν οι παίκτες έχουν μαντέψει σωστά το χρώμα της κάρτας, μία καινούργια κάρτα εμφανίζεται στο μέσο της οθόνης κοιτώντας προς τα κάτω και αναβοσβήνοντας κόκκινο και μαύρο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου ο παίκτης μαντέψει λανθασμένα. Το σύνολο από το πεδίο ‘’Ποσό Τζογαρίσματος’’ αναγράφεται στο πεδίο ‘’Κέρδος’’. Εάν οι παίκτες επιθυμούν να τελειώσει το παιχνίδι ‘’Τζογαρίσματος’’, τότε θα πρέπει να πατήσουν το πόσο ‘’Συλλεξε’’. Η οθόνη κλείνει και το ποσό από το πεδίο ‘’Κέρδος’’ μεταφέρεται στο πεδίο ‘’Υπόλοιπο’’. Εάν οι παίκτες δεν μαντέψουν σωστά το χρώμα της κάρτας, το παιχνίδι Τζογαρίσματος τελειώνει, και οι παίκτες χάνουν το ποσό. Η οθόνη κλείνει από μόνη της. Το ποσό από το πεδίο ‘’Κέρδος’’ χάνεται, και δεν προστίθεται στο Υπόλοιπο σας. Το μέγιστο κερδισμένο ποσό που θα μπορεί να μεταφερθεί στον γύρο τζογαρίσματος αναγράφεται στον Πίνακα Πληρωμών.
Εάν οι παίκτες δεν μαντέψουν σωστά το χρώμα της κάρτας, το παιχνίδι Τζογαρίσματος τελειώνει, και οι παίκτες χάνουν το ποσό. Η οθόνη κλείνει από μόνη της. Το ποσό από το πεδίο ‘’Κέρδος’’ χάνεται, και δεν προστίθεται στο Υπόλοιπο σας.Επιλογές Παιχνιδιού

Οι ακόλουθες επιλογές αναγράφονται στην οθόνη του κουλοχέρη 40 Joker:
“Υπόλοιπο/Πίστωση” – Αυτό το πεδίο δείχνει το ποσό της χρηματικής αξίας των παικτών στη δεδομένη στιγμή. Αλλάζει μετά από κάθε Ποντάρισμα και Νίκη.
“Κέρδος” – αυτό το πεδίο αναγράφει το συνολικό κερδισμένο ποσό από τις γραμμές σε κάθε κίνηση των τροχών. Εάν, κατά τη διάρκεια της κινούμενης απεικόνισης του αυξανόμενου ποσού ενεργοποιηθεί το κουμπί ‘’Συλλογή’’, τότε η κινούμενη απεικόνιση σταματάει και το κερδισμένο ποσό για τη συγκεκριμένη περιστροφή των τροχών αναγράφεται.
“Αυτόματο Παιχνίδι” - Όταν το κουμπί του ‘’Αυτόματου Παιχνιδιού’’ ενεργοποιείται, το παιχνίδι τοποθετείτε στο στάδιο Αυτόματου Παιχνιδιού και το πλήκτρο εμφανίζεται ως ‘’Παύση Αυτόματου Παιχνιδιού’’. Το συγκεκριμένο πλήκτρο είναι ενεργό μόνο όταν όταν οι τροχοί δεν περιστρέφονται και η οθόνη τζογαρίσματος δεν είναι ανοιχτή.
Όταν το κουμπί ‘’Σταμάτησε Αυτόματο Παιχνίδι’’ είναι ενεργοποιημένο, το ‘’Αυτόματο Παιχνίδι’’ σταματάει και το κουμπί εμφανίζεται ως ‘’Αυτόματο Παιχνίδι’’. Αυτό το κουμπί είναι ενεργό, μόνο όταν το παιχνίδι λειτουργεί στη μορφή Αυτόματου Παιχνιδιού.Κανόνες

Οι πληρωμές αναγράφονται στον Πίνακα Πληρωμών.
Το σύμβολο Wild μπορεί να εμφανιστεί στους τροχούς 2, 3 και 4. Όταν εμφανίζεται στους τροχούς υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα στον συγκεκριμένο τροχό, εκτός από το Scatter.
Τα κέρδη από το Scatter είναι ανεξάρτητα από τα κέρδη στην γραμμή πληρωμής, και προστίθενται στο συνολικό ποσό που πληρώνεται.
Νίκες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικές γραμμές πληρωμών προστίθενται.
Δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές και παιχνίδια.Fortune Festival

Bevezetés

A Fortune Festival egy 5 tárcsás, 40 soros virtuális nyerőgép, amely 8 klasszikus, 1 Kiterjedő Wild, és 2 Szóró szimbólumot tartalmaz. Minden nyerő kombináció balról jobbra kerül kifizetésre, a Szóró kivételével.
A minimális tét 0.20
A legmagasabb tét 200.00Tétrakás:

A játék betöltésekor az alapértelmezett Tét látható. A Tét gombra kattintva és a táblázatból választva ezt meg lehet változtatni. A kívánt tét kiválasztása után meg kell nyomni az “ok” gombot vagy a tét gombot az ablak bezárásához, vagy a PÖRGETÉS gombot az azonnali pörgetéshez.
A PÖRGETÉS gomb lenyomása után, a tét értéke levonásra kerül az Egyenlegből. A pörgetés rövid animációja után a Nyeremény értéke megjelenik először a képernyőn egy “Nyert” animációval, aztán a Nyeremény mezőben. A nyeremény értéke hozzáadódik az egyenleghez.

Játékmód

Ha a játékos nyert, akkor lehetősége van egy bónusz játékot játszani, a “JÁTÉK” aktív gomb megnyomásával.
A Játékmód akkor aktiválódik, ha meg van nyitva a Játék ablak, és a képernyő közepén lévő lefelé fordított kártya pirosan és feketén villog. A “Próbálkozások száma” mutatja a játékos hátralevő esélyeit. A “Feltett összeg” azt az összeget mutatja, amit a játékos a játék során duplázni kíván. A “Megnyerhető összeg” megmutatja mennyi a játékos várható nyereménye, amennyiben jól tippeli meg a kártya színét. Két gomb közül lehet választani: “Piros” és “Fekete”. A “Fekete” a billentyűzeten található “⇨” billentyű, a “Piros” pedig a “⇦” billentyű lenyomásával is kiválasztható. A “Fekete” vagy “Piros” kiválasztása után a kártya eltűnik és az Előzmények közé kerül, ahol a játékos meg tudja nézni az előző öt kártyáját.
Ha a játékos megtippeli a kártya színét, új kártya kerül a képernyőre szintén lefelé fordítva, pirosan és feketén villogva. Ez addig folytatódik így, amíg a játékos rosszul tippel. A “Megnyerhető összeg” mezőben található összeg átkerül a “Nyeremény” mezőbe. Ha a játékos ki szeretne lépni a Játékmódból, akkor rá kell kattintania az “Begyűjt” gombra, a képernyő bezárul, és Nyeremény mezőből az összeg hozzáadódik az Egyenleghez. Ha a játékos nem jól tippelte meg a kártya színét, a játék véget ér, bezáródik a képernyő, és a Nyeremény mezőben lévő összeg eltűnik. Az Egyenleg így változatlan marad, mert a játékos elvesztette a megnyert összeget.
A játékmódban a legmagasabb megnyerhető összeg a Kifizetési táblázatban található.
Ha a játékos nem tudja helyesen megtippelni a kártya színét, a játék véget ér, és elveszíti a nyereményt. A képernyő bezárul, és a Nyeremény mezőben lévő összeg nem adódik hozzá az Egyenleghez.A játék funkciói

A 40 Joker nyerőgép felületén a következő funkciók jelennek meg:
“Egyenleg/Hitel” – Ez a mező azt a pénzösszeget mutatja, amennyivel a játékos éppen rendelkezik. Ez minden Tét és Nyeremény alkalmával változik.
“Nyeremény” – Ebben a mezőben a vonalak összes nyereménye látható egy pörgetés után. Ha megnyomjuk az “Begyűjt” gombot az animáció közben, mikor a számok pörögnek, akkor megáll az animáció és az adott játék során megnyert összeg lesz látható.
“Auto pörgetés” - Amikor az “Auto pörgetés” funkciót bekapcsoljuk, a játék Automatikus pörgetés üzemmódba vált és a “Stop Auto” gomb megjelenik. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a tárcsák nem forognak és a Játék ablak nincs megnyitva.
Amikor a “Stop Auto” gomb be van kapcsolva, az automatikus játék üzemmód leáll és az “Auto játék” gomb jelenik meg. Ez a gomb csak az automatikus játék üzemmódban aktív.Szabályok

A kifizetések a Kifizetési táblázatban találhatóak.
Wild szimbólum csak a 2-es, 3-as és 4-es tárcsára eshet. Valamennyiszer ez a szimbólum esik, az minden egyéb szimbólumot helyettesít a Szórás kivételével.
A Szórás nyereménye a nyerővonalak nyereményeitől teljesen független, de ugyanúgy hozzáadódik az össznyereményhez.
Ha több nyereményünk van különböző nyerővonalakon, a nyeremények összeadódnak.
Működéskor fellépett hiba esetén minden játék és kifizetés érvénytelen.Fortune Festival

Introduzione

Fortune Festival è una video slot a 5 rulli e 40 linee fisse. La slot consiste in 8 simboli classici, 1 simbolo Expanding Wild e 2 simboli Scatter. Tutte le combinazioni vincenti sono pagate da sinistra a destra, eccezion fatta per gli Scatter.
La puntata minima è di 0.20
La puntata massima è di 200.00Come scommettere:

Inizialmente il gioco imposta la puntata di default. Per cambiare la puntata, clicca sul tasto Scommetti e scegli dal tavolo. Dopo aver selezionato la puntata, clicca su Ok o Scommetti per chiudere il popup, oppure il tasto SPIN per far girare la ruota subito.
Premendo il tasto SPIN, il valore scommesso verrà sottratto dal campo Saldo. Dopo una breve animazione vedrai il valore della vincita sia sullo schermo, con un’altra animazione, sia nel campo Vincite. Il valore vinto sarà poi aggiunto al tuo saldo.

Funzione Raddoppio

In caso di vincita, cliccando su Raddoppio, il giocatore ha accesso al giro di raddoppio.
Questa funzione si attiva quando la schermata relativa è aperta, la carta in mezzo allo schermo è coperta e lampeggia in rosso e nero. L'etichetta “Tentativi raddoppio rimasti” mostra il numero di tentativi che restano al giocatore per questa partita. “Importo raddoppio” mostra la somma che si desidera raddoppiare nell’azzardo. “Raddoppia per vincere” mostra la somma che si potrebbe vincere, indovinando il colore della carta. Ci sono due tasti da selezionare: “rosso” e “nero”. Dopo aver selezionato nero o rosso, la carta viene spostata verso l’alto e conservata nello storico. Qui restano le ultime cinque carte della sessione.
Se il giocatore indovina il colore della carta, in mezzo allo schermo ne appare una nuova, coperta, che lampeggia in rosso e nero. Il processo prosegue così finché il giocatore, tirando a indovinare, sbaglia. A questo punto, la somma mostrata in “Importo raddoppio” viene mostrata nel campo “Vincite”. Se il giocatore desidera terminare il raddoppio, può cliccare sul tasto “Incassa”. La schermata si chiude e la somma viene trasferita da “Saldo” a “Vincite”. Se il giocatore non indovina il colore della carta, il raddoppio termina, la puntata è persa. La schermata si chiude, la somma nel campo “Vincite” è persa e non viene aggiunta al saldo.
La somma massima vinta che si possa portare al giro di raddoppio è quella mostrata nella tabella di pagamento.
Se il giocatore non indovina il colore della carta, termina il raddoppio e perde la somma. La schermata si chiude, la somma nel campo “Vincite” è persa e non viene aggiunta al saldo.Comandi del gioco

Nella schermata della slot 40 Joker vedrai questi comandi:
“Saldo/credito” – Questo campo mostra la somma di cui il giocatore dispone al momento. Cambia dopo ogni scommessa e vittoria.
“Vincite” – questo campo mostra la somma totale vinta dalle quote a una rotazione dei rulli. Attivando il tasto “raccogli” mentre scorre l’animazione della somma in crescita, l’animazione si ferma e appare la somma vinta per questo giro dei rulli.
“Autogioco” - Quando si attiva il tasto “Autogioco”, il gioco entra in modalità automatica ed il tasto diventa “stop Autogioco”. Il tasto è attivo solo se i rulli non girano e se la schermata “Raddoppia” non è aperta.
Quando si attiva il tasto “Stop Autogioco”, si ferma la modalità autoplay e riappare il tasto “Autogioco”. Questo tasto è attivo solo quando il gioco è in modalità automatica.Regole

I premi sono elencati nella tabella di pagamento.
Il simbolo Wild può compariresolo sui rulli 2, 3 e 4. Nel farlo, sostituisce tutti i simboli sul rullo eccetto quello dello Scatter.
I premi per il simbolo Scatter sono indipendenti da quelli delle payline, e vengono aggiunti al totale pagato.
Le vincite multiple su payline diverse vengono sommate.
I malfunzionamenti rendono nulli tutti i pagamenti e le giocate.Fortune Festival

Pelin esittely

Fortune Festival-kolikkopelissä on viisi kelaa ja 40 kiinteää voittolinjaa. Sen lisäksi keloilla pyörii 8 klassista perussymbolia, yksi laajeneva wild-symboli ja kaksi scatter-symbolia. Kaikki voitot maksetaan voittolinjoilta vasemmalta oikealle, tosin scatter on poikkeus.
Pienin panos on 0.20
Korkein veto on 200.00Panoksen asettaminen :

Pelin avautuessa siinä näkyy oletuspanos, joka voidaan vaihtaa Panos-osiosta ja valita listalta itselleen sopiva vaihtoehto. Voit valita haluamasi panoksen painamalla OK-painiketta, jonka jälkeen valikko sulkeutuu ja voit käynnistää kierroksen välittömästi klikkaamalla PYÖRÄYTÄ-painiketta.
PYÖRÄYTÄ-painiketta klikkaamalla myös kierrospanos vähennetään pelikassasta. Lyhyen kelojen pyöräytyksen jälkeen mahdollinen voittosumma ilmestyy animaatioiden värittämänä ruudun keskelle. Kyseinen rahasumma nähdään erikseen vielä Voitto-osiossa. Voittosumma lisätään sen jälkeen pelikassaan.

Tuplaustoiminto

Voittaessa pelaajalle annetaan mahdollisuus kokeilla tuplaustoimintoa klikkaamalla Tuplaus-painiketta.
Tuplaustoiminnon avauduttua ruudulla näkyy kuvapuoli alaspäin oleva pelikortti, joka välkkyy punaisena ja mustana. Sivun reunalla olevasta Jäljellä olevat yritykset -osiosta pelaaja voi nähdä pelissä jäljellä olevat arvausyritykset. Tuplattava summa -osiosta pelaaja voi myös tarkkailla summaa, joka on sillä hetkellä pelissä tuplattavana. Voitettava summa -laatikko taasen ilmoittaa kuinka paljon pelaaja voi voittaa oikealla arvauksella. Pelissä on kaksi arvausvaihtoehtoa: punainen ja musta. Musta-vaihtoehtoa voidaan myös arvata klikkaamalla näppäimistön ⇨ -painiketta. Punainen-vaihtoehto on taasen valittavissa näppäimistöstä klikkaamalla ⇦-painiketta. Värin valinnan jälkeen kortti siirtyy ruudun yläreunaan ja se voidaan nähdä vielä pelihistoriassa, joka näyttää viisi viimeisintä korttia.
Jos pelaaja arvasi kortin värin oikein, uusi kortti ilmestyy ruudun keskelle ja sekin välkkyy punaisena ja mustana. Vaiheet toistetaan aina siihen asti kunnes pelaaja arvaa väärin. Voitettava summa -kohdan summa siirtyy aina oikean vastauksen kohdalla Voitto-osioon. Pelaaja voi päättää tuplaustoiminnon klikkaamaalla Lunasta-painiketta. Sen jälkeen peliruutu sulkeutuu ja Voitto-osion sisältämä summa siirretään pelikassaan. Jos taas pelaaja ei onnistu arvaamaan kortin väriä oikein, pelaaja häviää Tuplattava summa -osiossa näkyvän rahamäärän ja peli sulkeutuu. Tällöin myöskään Voitto-laatikossa näkyvää rahasummaa ei lisätä pelikassaan.
Tuplausmahdollisuudessa pelattavan maksimirahasumman määrä näkyy voittotaulukossa.
Tuplaustoiminto päättyy ja pelaaja menettää tuplattavan summansa aina kun hän veikkaa väärin kortin värin. Voitto-laatikon summaa ei myöskään tällöin lisätä pelikassaan.Pelin painikkeet

40 Joker -kolikkopelin ruudulla näkyvät seuraavat painikkeet ja osiot:
Pelikassa/Kolikot – Tästä osiosta pelaaja näkee kuinka paljon pelirahaa hänellä on käytössään. Sen summa muuttuu jokaisen kierroksen panostuksen ja voiton jälkeen.
Voitto – Tämä laatikko ilmoittaa kierroksen aikana saatujen voittorivien yhteissumman. Voittosumman kasvua kuvaavan animaation pyöriessä ruudulle voi ilmestyä Lunasta-painike, jonka jälkeen animaatio päättyy ja kierroksen aikaiset voitto näkyvät keloilla;
Automaattiset kierrokset - Automaattiset kierrokset -painikkeen aikana kierrokset pyörivät automaattisesti kerta toisensa jälkeen ja painike muuttuu Päätä automaattiset kierrokset -painikkeeksi. Tämä painike esiintyy ainoastaan silloin kun kelat eivät pyöri eikä tuplaustoiminto ole käynnissä.
Päätä automaattiset kierrokset -painikkeen painamisen jälkeen automaattipeli päättyy ja painike muuttuu taas Automaattiset kierrokset -painikkeeksi. Kyseinen muutos näkyy pelkästään automaattisten kierrosten aikana.Säännöt

Voitot ilmoitetaan voittotaulukossa.
Wild-symboli voi esiintyä pelkästään keloilla 2, 3 ja 4. Esiintyessään kelalla se korvaa kaikki kyseisen kelan symbolit paitsi scatter-symbolin.
Scatter-symbolin voitot ovat erillään voittolinjoilta saatavilla voitoista ja ne lisätään voittojen yhteissummaan.
Eri voittolinjoilta saadut yhtäaikaiset voitot lisätään yhteen.
Häiriöt mitätöivät kaikki voitot ja pelitapahtumat.Fortune Festival

Introduksjon

Fortune Festival er en videoautomat med 5 hjul og 40 spillelinjer. Spilleautomaten har 8 symboler, 1 ekspanderende wild og 2 scattere. Alle vinnende kombinasjoner gir gevinster fra venstre til høyre, med unntak av scattere.
Minsta insats är 0.20
Högsta insats är 200.00Hvordan velge innsats:

Spillet lastes inn med en forhåndsinnstilt innsats. For å endre innsatsen trykker du enkelt på knappen for innsats og velger fra tabellen. Etter at du har bestemt deg for ønsket innsats trykker du på “ok”-knappen eller innsats-knappen igjen for å lukke pop-up-bildet. Trykk på spinn-knappen så snart du ønsker å SPINNE.
Når man trykker på SPINN-knappen, vil innsatsen din trekkes fra kreditt-feltet. Etter at en spinn-animasjon viser seg, vil alle gevinster vises på skjermen via en gevinst-animasjon. Gevinster vil også vises i feltet for gevinster. Beløpet du har vunnet vil deretter legges sammen med din kreditt.

Gambling-funksjon

Hvis en spiller vinner et beløp, er det mulig for spilleren å aktivere en runde med gambling ved å trykke på den aktive knappen “Gamble”.
Gamble-funksjonen aktiveres når Gamble-skjermen åpner seg. Midt i skjermen vil et kort som blinker svart og rødt vise seg med ansiktet ned. Feltet “Gamble Amount” viser beløpet spilleren har valgt å doble i Gamble-funksjonen. Feltet “Gamble to Win” viser beløpet en spiller kan vinne hvis hen gjetter riktig farge på kortet. Det er to knapper man kan velge mellom, rød og svart. Man kan også velge kort ved å bruke piltastene, man velger svart farge ved å trykke „⇨“ på tastaturet og rød farge ved å trykke på „⇦“ på tastaturet. Når man har valgt farge, flyttes kortet oppover skjermen. Kortet kan vises i din historikk om ønskelig. De siste fem kortene fra en spillers runde vil legges i historikk-seksjonen.
Hvis en spiller har gjettet riktig farge på kortet, viser et nytt kort seg i midten av skjermen med ansiktet ned. Dette kortet blinker også i fargene rødt og svart. Prosessen fortsetter frem til spilleren gjetter feil. Summen fra feltet “Gamble Amount” vises nå i feltet “Win”. Dersom spilleren ønsker å avslutte gamble-funksjonen, kan hen aktivere knappen “Collect”. Skjermen lukker seg og beløpet fra feltet “Win” overføres til spillerens kreditt. Dersom spilleren ikke gjetter riktig farge på kortet, avsluttes Gamble-funksjonen og spilleren taper beløpet som gambles med. Skjermen lukker seg, og beløpet som vises i feltet “Win” tapes og legges derfor ikke til i spillerens kreditt.
Det maksimale beløpet som kan vinnes og videre tas med til Gambling-runden vises i betalingstabellen.
Hvis spilleren ikke gjetter riktig farge på kortet, avsluttes gambling-runden og spilleren taper beløpet. Skjermen vil deretter lukkes, og beløpet fra feltet “Win” vil tapes av spilleren. Da beløpet er tapt vil ikke gevinsten legges til i spillerens kreditt.Spillets knapper og felter

De følgende feltene vil vises på skjermen i spilleautomaten 40 Joker.
“Balance/Credit” – dette feltet viser spillerens kreditt for øyeblikket. Beløpet vil endre seg etter at man satser penger og/eller vinner.
“Win” – dette feltet viser det totale beløpet man vinner på linjene etter å ha spunnet hjulene. Hvis “Collect”-knappen aktiveres samtidig som gevinst-animasjonen øker, vil animasjonen stoppes og gevinsten fra spinnet på hjulene vil vises.
“Autospin” – Når “Autospin”-knappen er aktivert, vil spilleautomaten spinne automatisk og knappen vil nå hete “Stop Auto”. Denne knappen er kun aktiv når hjulene ikke spinner lengre og gambling-skjermen ikke er åpen.
Når man aktiverer “Stop Auto”-knappen, vil “Autoplay” avsluttes og knappen vil igjen hete “Autoplay”. Denne knappen er kun aktiv når spillet er i automatisk modus.Regler

Gevinster vises på betalingstabellen.
Wild-symbolet kan kun havne på hjulene 2, 3 og 4. Når man lander en wild, vil den fungere som en erstatning for manglende symboler, med unntak av scatteren.
Scatter-gevinster er uavhengige fra betalingstabellen og legges også inn i den totale summen som betales ut.
Flere, samtidige gevinster på forskjellige spillelinjer legges til.
Tekniske feil annullerer alle betalinger og spillrunder.Fortune Festival

Введение

"Fortune Festival" это онлайн видеослот, состоящий из 5 барабанов и 40 линий. Он состоит из 8 классических символов, 1 специального символа “Wild” и 2-х бонусных “Scatter” символов. Выигрышные комбинации здесь считываются слева направо (исключение - скаттеры).
Минимальная ставка составляет 0.20
Самая высокая ставка 200.00Как сделать ставку:

Игра запускается со ставкой по умолчанию. Чтобы изменить стандартный размер ставки, нажмите на кнопку “Bet” и выберите её размер в таблице. После выбора размера ставки нажмите кнопку “OK” или кнопку “Bet”, чтобы закрыть всплывающее окно. Также можно нажать кнопку “Spin” для моментального запуска спина!
При нажатии кнопки “Spin” размер ставки будет вычтен из вашего баланса. После чего Вы увидите короткую анимацию вращения спина, в случае выигрыша его размер будет показан в поле “Win”. Затем выигранная сумма автоматически будет зачислена на баланс.

Бонусный раунд “Gamble”

При выигрыше игроку будет предложен доступ к дополнительному раунду. Начать его можно, нажав кнопку “Gamble”.
Раунд “Gamble” запущен, когда открыт экран “Gamble” и карта в середине экрана лежит рубашкой вверх и мигает красным и чёрным. Поле "Gamble Attempts Left" показывает, сколько попыток сыграть осталось на данный момент. Поле “Gamble Amount” показывает сумму, которую игрок может удвоить. Поле “Gamble to Win” показывает сумму, которую может получить игрок, если угадает цвет карты. Выбор можно сделать, нажав на кнопку “Red” (красный) или “Black” (чёрный). Нажать кнопку “Black” можно и с клавиатуры, нажав на клавишу „⇨". Нажать кнопку “Red” можно, нажав на кнопку „⇦". После совершения выбора карта перемещается в верхнюю часть экрана и сохраняется в поле “История”. В поле “История” хранятся последние 5 карт.
Если игрок угадал цвет карты, на её месте появится новая карта, рубашкой вверх и мигающая красным и чёрным цветами. Так будет происходить до тех пор, пока игрок не совершит ошибку. Сумма из поля “Gamble Amount” будет показана в поле “Win”. Если игрок хочет завершить игру “Gamble”, следует нажать кнопку “Collect”. Экран раунда закроется, и сумма из поля “Win” будет переведена в поле “Balance”. Если игрок не угадал цвет карты, игра “Gamble” закончится, и игрок потеряет выигранную сумму. Экран раунда закроется. Сумма из поля “Win” обнулится и не добавится к балансу игрока.
Максимальная сумма для игры “Gamble” указана в Таблице выплат.
Если игрок не угадал цвет карты, игра “Gamble” закончится, и игрок потеряет выигранную сумму. Экран раунда закроется. Сумма из поля “Win” обнулится и не добавится к балансу игрока.Управление

На экране слота “40 Joker” присутствуют поля:
“Balance/Credit” - количество денег на балансе игрока. Изменения суммы происходят с каждой новой ставкой или новым выигрышем.
“Win” - это поле с суммой выигрыша. Выигрыш рассчитывается по каждой линии, когда вращаются барабаны. Если во время анимации увеличения суммы выигрыша нажать на кнопку "Collect", анимация остановится и отобразится сумма выигрыша за это вращение барабанов.
“Autospin” - при нажатии этой кнопки запускается автоигра. На месте кнопки “Autospin” появится кнопка “Stop Auto” для выхода из режима автоигры. Кнопка не активна в момент вращения барабанов и при открытом экране “Gamble”.
При нажатии кнопки “Stop Auto” режим автоигры отключается, и на её месте появляется кнопка “Autoplay”. Кнопка активна только в режиме в автоигры.Правила

Размеры выплат указаны в Таблице выплат.
Специальный символ “Wild” может выпасть только на втором, третьем и четвёртом барабанах. При выпадении, он заменяет собой все символы на барабанах, кроме “Scatter” символа.
Выплаты за “Scatter” не связаны с линиями, выигрыш будет добавлен к общей сумме выигрыша.
Одновременные выигрыши на разных линиях суммируются.
При ошибке системы, все выигрыши и игры аннулируются.Fortune Festival

Introduktion

Fortune Festival är en videoslot som spelas på 5 hjul med 40 fasta vinstlinjer. Sloten består av åtta klassiska symboler, en expanderande wild och två scatters. Bortsett från scatters betalas alla vinnande kombinationer från vänster till höger.
Minsta insats är 0.20
Högsta insats är 200.00Hur satsar du:

Spelet startar med standard insatsen förvald. För att ändra detta, så tryck på betknappen och välj från tabellen. Efter att du valt din insats satsning så tryck “OK” eller på bet satsnings knappen för att stänga popup rutan, alternativt välj att trycka på snurra för att snurra direkt.
När du har tryck på snurra så dras din insats från ditt saldo. Efter att hjulen snurrat färdigt kommer alla vinstvärden visas på skärmen. Om du vinner kommer vinstsumman att överföras till ditt konto.

Spelfunktioner

Om du vinner så får du möjligheten till att Gambla. Detta gör du genom att använda knappen “Gamble”.
Gamble funktionen aktiveras när gamble skärmen är öppen och kortet mitt på bordet är vänt nedåt, det kommer då blink i rött och svart. Rutan “Gamble Försök” kvar visar antalet kvarstående försök som du som spelare kan använda denna omgången. Gamble Amount visar den summan som spelaren kan dubbla i Gamble funktionen. Gamle to win visar beloppet som du kan vinna om du gissar rätt färg på kortet som ligger upp och ner. Välj mellan knapparna röd och svart. När du väljer färg så flyttas kortet uppåt på skärmen och sparas som historik. I historik samlas dina senaste fem kort från din session.
Om du gissar rätt på kortets färg så kommer det visas ett nytt kort mitt på skärmen även detta med framsidan nedåt. Processen fortsätter tills du gissar fel. Summan från rutan “spel summa” visas i fältet vinster. Om du vill avsluta Gamble spelet så trycker du på knappen Collect. Då stängs skärmen och beloppet från Win överförs till ditt saldo.
Om du inte gissar färg på kortet så avslutas Gamble spelet och du förlorar beloppet. Beloppet från Win går förlorat och hamnar alltså inte på ditt saldo.
Det högsta beloppet som du kan vinna i Gamble omgången kan du se i utbetalningstabellen.Spelfält

Följande fält visas på 40 Jokers spelskärm:
“Balans/Kredit”- Här visas hur mycket pengar du har för tillfället på ditt konto. Denna summa ändras efter varje insats eller vinst.
“Vinn”-Fältet visar det totala beloppet som vunnits från raderna. Om samla/Collect knappen aktiveras medan hjulen snurrar, så kan du stoppa för att se beloppet som vunnits denna snurr.
“Autospin”- Autospin knappen visas när spelet gått in i ett Autospinläge. Knappen Stop Auto visas när hjulen inte snurrar och när Gamble skärmen inte är öppen. Trycker du på Stop auto så stoppas spelläget Autoplay.Regler

Utbetalningarna visas i vinsttabellen.
Wilds kan bara falla på andra, tredje eller fjärde hjulet. När den faller så ersätter den alla andra symbolerna, förutom scattern.
Scattern är en oberoende vinstutdelning som läggs till på det totala vinstbeloppet.
Alla vinster på olika vinstrader adderas till vinstsumman.
Fortune Festival

介紹

Fortune Festival是一款具有5軸和40條支付線的視頻老虎機遊戲。 該老虎機由8個經典符號,1個“狂野擴展”和2個“寶箱”組成。除了寶箱,所有獲勝組合都是從左到右支付的。
最低下注是 0.20
最高賭注是 200.00如何遊戲

遊戲首先加載默認投注。要更改下注,只需按“下注”按鈕,然後從表中選擇即可。選擇所需的下注後,只需按“確定”按鈕或下注按鈕以關閉彈出窗口,或按下“旋轉”按鈕即可立即旋轉
當按下SPIN按鈕時,下注值將從餘額字段中扣除。在簡短的旋轉動畫之後,任何獎金值都會顯示在屏幕上並帶有獎金動畫,並在獎金字段中。 然後將贏得的價值添加到餘額中。 遊戲首先加載默認投注。要更改下注,只需按“下注”按鈕,然後從可選項中中選擇即可。選擇所需的下注後,只需按“確定”按鈕或下注按鈕關閉彈出窗口,或按下“旋轉”按鈕即可立即旋轉。 當按下旋轉按鈕時,下注金額將從餘額中扣除。在簡短的旋轉動畫之後,獎金值會顯示在屏幕上並附帶勝利動畫以及文字提示。 贏得的獎金添加到餘額中。

押注功能

在獲勝的情況下,玩家可以通過按下活動按鈕“ 押注”來選擇參加押注回合。
當“押注”界面打開且屏幕中間的卡面朝下並閃爍紅色和黑色時,就代表激活了押注功能。標籤“剩餘押注次數”顯示玩家對該遊戲進行的嘗試次數。 標籤“ 押注金額”表示玩家希望在遊戲押注環節中加倍的金額。標籤“押注獎金”表示玩家猜測卡的顏色可以贏取的金額。有兩個按鈕可供選擇:“紅色”和“黑色”。 也可以通過單擊鍵盤上的“⇨”來單擊“黑色”按鈕。也可以通過單擊鍵盤上的“⇦”來單擊“紅色”按鈕。 選擇“黑色”或“紅色”時,屏幕上的卡牌會翻開並儲存在歷史記錄中,玩家激活的最後五張牌保留在“歷史記錄”中。
如果玩家猜對了卡牌的顏色,則新的卡面朝下出現在屏幕中間,並以紅色和黑色閃爍。這個過程一直持續到玩家做出錯誤的猜測為止。 “押注獎金”總和顯示在“獎金”中。 如果玩家希望結束遊戲“ 押注”功能,則可以點擊按鈕“ 領取獎金”。屏幕關閉,“ 獎金”字段中的金額轉移到“ 餘額”中。如果玩家猜錯了紙牌的顏色,則遊戲押注結束,玩家會輸掉押注的錢。 屏幕關閉。 “獎金”中的金額將清零,並且不會轉移為餘額。
賠率表中給出了可以在“押注”回合贏取的最大金額。
遊戲控制

40小丑老虎機遊戲的界面上顯示以下字段:
“餘額”-此字段顯示玩家當前擁有的遊戲幣數量。它在每次下注和勝利都會改變。
“獎金”-此字段顯示轉軸每旋轉一圈從行上贏的獎金總數。如果動畫進行時激活了“收集獎金”按鈕,則動畫將停止,並顯示轉軸旋轉贏得的獎金;
“自動旋轉”-激活“自動旋轉”按鈕時,遊戲進入自動旋轉模式,並且該按鈕顯示為“停止自動旋轉”。僅當轉軸處於停止狀態且押注功能未打開時,此按鈕才有效。
點擊“停止自動旋轉”按鈕後,“自動旋轉”遊戲模式將停止,該按鈕重新顯示為“自動旋轉”。僅當遊戲處於自動旋轉模式時,此按鈕才處於可激活狀態。規則

獎金顯示在“賠率表”上。
狂野符號只能落在轉軸2、3和4上。落下時,它將替換該轉軸上的所有符號,但寶箱除外。
寶箱獎勵獨立於支付線獎勵,也會被添加到已支付的總額中。
不同支付線上的獎金同時添加到餘額。
故障會導致所有支付和遊戲無效。Fortune Festival

介绍

Fortune Festival是一款五轴和40条固定支付线的视频老虎机游戏。 它包含八个经典符号、一个扩展百搭符号和两个宝箱符号。除了宝箱符号,所有的获胜组合都按照从左向右的顺序支付。
最低下注是 0.20
最高赌注是 200.00如何下注

游戏开始时,首先加载的是默认下注金额。如果要改变注金,只需要点击下注按钮(Bet),在列表中选出想要的金额。 在此之后,只需要点击OK按钮或者下注按钮就可以关闭弹出窗口。点击旋转按钮(Spin)可以马上开始旋转。
当旋转按钮被按下后,注金会从您的余额(Balance)中被扣除。在一段简短的旋转动画之后,奖金和一段胜利动画会出现在屏幕上,并出现在奖金区域(Win)中。 随后,奖金将被计入您的余额。

竞猜功能

当玩家获胜时,可以选择激活竞猜按钮(Gamble)进入竞猜模式。
当竞猜窗口打开时,竞猜模式开启,屏幕中间的卡牌牌面朝下并出现红黑交替的动画。剩余竞猜机会(Gamble Attempts Left)表示玩家在本轮可以进行竞猜的次数。 竞猜金额区域(Gamble Amount)表示玩家猜对卡牌是黑色或红色后可以得到的奖金数额。 黑色(Black)和红色(Red)各有一个按钮与之对应。如果想要选择黑色,还可以通过点击键盘中的右箭头按钮(⇨)实现;而红色可以通过点击键盘中的左箭头按钮(⇦)实现。 在玩家做出选择后,卡牌会被移动到屏幕上方的已猜记录中。
玩家猜过一张牌后,会有一张新牌出现在屏幕中央,同样是排面朝下并出现红黑交替的动画。这个过程会一直持续下去,直到玩家猜错颜色。 奖金区域显示玩家获得的竞猜奖金总和。如果玩家想结束竞猜游戏,可以选择点击结算按钮(Collect)。这时,竞猜窗口会关闭,竞猜中的奖金会被计入余额中。 如果玩家猜错卡牌的颜色,竞猜游戏结束,而玩家会失去竞猜金额。这时,竞猜窗口自动关闭,奖金清零,也就不会被计入余额中。
在竞猜环节的最高彩金金额在派彩表中会有规定。
如果玩家猜错卡牌的颜色,竞猜游戏结束,而玩家会失去竞猜金额。这时,竞猜窗口自动关闭,奖金清零,也就不会被计入余额中。游戏控制

在40小丑老虎机游戏中,会出现以下的信息提示区域:
余额区域:显示玩家当前可支配的金额,会在每次下注和派彩后发生变化。
奖金区域:显示一次旋转后各条支付线的奖金总和。如果在获胜动画播放时按下结算按钮,动画停止,奖金总和会马上出现在该区域。
自动旋转按钮(Autospin):按下这个按钮,游戏进入自动旋转模式。这时,自动旋转按钮可以用来停止自动旋转。只有当老虎机的转轴不在旋转状态,而且加倍下注模式没有开启时,自动旋转按钮才是可用的。
在自动旋转过程中,自动旋转按钮变为停止旋转按钮(Stop Auto),用来退出自动旋转模式。只有在自动旋转状态,自动旋转按钮才会变为停止旋转按钮。规则

派彩金额在赔付表中规定。
百搭符号可以落在第二至四轴上。当百搭符号落下后,可以替代除了宝箱之外的所有其他符号。
宝箱奖金独立于支付线的奖金,也会被计入派彩金额中。
玩家同时在不同支付线上的奖金会被累加。
技术故障使一切支付和游戏无效。Fortune Festival

Giới thiệu

Fortune Festival là một trò slot video với 5 cuộn và 40 dòng trả thưởng cố định. Trò chơi bao gồm 8 biểu tượng cơ bản, 1 Biểu tượng Wild mở rộng, và 2 Scatters. Mọi kết hợp thắng đều được thanh toán từ trái trái sang phải, trừ biểu tượng Scatters.
Đặt cược tối thiểu là 0.20
Đặt cược cao nhất là 200.00Cách đặt cược:

Đầu tiên, trò chơi được được tải với mức cược mặc định. Để thay đổi mức cược, chỉ cần nhấn phím Cược và chọn mức cược trên bảng. Sau khi mức cược đã được chọn, nhấn nút “ok” hoặc nút cược để đóng cửa sổ, hoặc nhấn nút Quay để Quay ngay lập tức.
Khi nút QUAY được nhấn, giá trị cước sẽ được trừ từ Số dư của bạn. Sau một hoạt ảnh quay ngắn, mọi giá trị Thắng sẽ được hiển thị trên màn hình với một hiệu ứng hình ảnh Thắng, đồng thời được hiển thị trên ô tiền Thắng. Số tiền thắng sau đó sẽ được thêm vào Số dư.

Tính năng đánh bạc

Trong trường hợp thắng cược, người chơi sẽ được chọn tham gia vòng Đánh bạc bằng cách nhấn nút kích hoạt “Đánh bạc”
Tính năng Đánh bạc sẽ hoạt động khi màn hình Đánh bạc mở, thẻ bài ở giữa màn hình úp xuống và nhấp nháy đỏ và đen. Nhãn “Số lần đánh bạc thử còn lại” cho biết số lần người chơi được chơi thử trong trò chơi này. Nhãn “Số tiền Đánh bạc” hiển thị số tiền người chơi muốn nhân đôi trong trò chơi Đánh bạc. Nhãn “Đánh bạc để Thắng” hiển thị số tiền người chơi có thể thắng nếu đoán đúng màu sắc của thẻ bài. Có hai nút để lựa chọn: “Đỏ” và “đen”. Có thể nhấn nút “Đen” bằng cách nhấn „⇨“ trên bàn phím. Có thể nhấn nút “Đỏ” bằng cách nhấn „⇦“ trên bàn phím. Khi chọn “Đen” hoặc “Đỏ”, thẻ bài sẽ được di chuyển lên trên màn hình và được lưu lại. Năm thẻ bài cuối cùng từ phiên của người chơi được lưu trong phần Lịch sử.
Nếu người chơi đoán đúng màu của thẻ bài, một thẻ bài mới sẽ xuất hiện ở giữa màn hình, úp mặt xuống và nhấp nháy đỏ và đen. Quá trình này sẽ tiếp diễn đến khi người chơi đoán sai. Tổng số tiền từ ô “Số tiền Đánh bạc” sẽ được hiển thị trên ô “Thắng”. Nếu người chơi muốn dừng trò chơi “Đánh bạc”, anh ấy/cô ấy cần kích hoạt nút “Thu thập”. Màn hình đóng lại và số tiền từ ô “Thắng” sẽ được chuyển đến ô “Số dư”. Nếu người chơi không đoán đúng màu sắc của thẻ bài, trò chơi “Đánh bạc” kết thúc, người chơi mất số tiền cược. Màn hình đóng lại. Số tiền từ ô “Thắng” sẽ mất và sẽ không được thêm vào ô “Số dư”.
Số tiền thắng tối đa có thể đạt được tại vòng Đánh bạc được hiển thị trên Bảng thanh toán.Điều khiển Trò chơi

Các ô sau xuất hiện trên màn hình của trò slot 40 Joker:
“Số dư/Tín dụng” - Ô này hiển thị số tiền hiện có của người chơi. Nó thay đổi sau mỗi lần Cược hoặc Thắng.
“Thắng” - ô này hiển thị tổng số tiền thắng từ các hàng thanh toán của một lần quay tại các cuộn. Nếu trong khi quay số tiền tăng lên, nút “Thu thập” được kích hoạt, hoạt ảnh quay dừng lại và số tiền thắng cho lượt quay này sẽ được hiển thị.
“Quay tự động” - Khi nút “Quay tự động”được kích hoạt, trò chơi chuyển sang sang chế độ Quay tự động và nút bấm sẽ xuất hiện với nhãn “Dừng Tự động”. Nút này chỉ hoạt động khi các cuộn không quay và màn hình Đánh bạc không mở.
Khi nút “Quay Tự động” được kích hoạt, chế độ chơi “Chơi tự động” dừng lại và nút bấm sẽ xuất hiện với nhãn “Chơi tự động”. Nút này chỉ hoạt động khi trò chơi ở chế độ Chơi tự động.Luật chơi

Các khoản thanh toán được hiển thị trên Bảng thanh toán
Wild chỉ rơi trên các cuộn 2, 3 và 4. Khi rơi nó sẽ thay thế cho tất cả các biểu tượng trên cuộn đó, trừ Scatter.
Tiền thưởng Scatter tùy thuộc vào tiền thưởng của dòng thanh toán và đồng thời được thêm vào tổng số tiền được thanh toán.
Chiến thắng cùng lúc trên các dòng thanh toán khác nhau đều được thêm vào.
Lỗi hệ thống sẽ làm mất tất cả các khoản thanh toán và lượt chơi.Fortune Festival

Önsöz

Fortune Festival, 5 çark ve 40 adet sabit çizgiden oluşan bir slot oyunudur. Bu slot oyununda 8 klasik sembol, 1 Expanding Wild ve 2 Scatter sembolü bulunur. Scatter sembolü dışında, tüm kazanma kombinasyonları soldan sağa doğru ödenir.
Minimum bahis 0.20
En yüksek bahis 200.00Nasıl Bahis Oynanır:

Oyun açılışta varsayılan bahisler ile yüklenir. Bahsi değiştirmek için, Bet butonuna basın ve ardından tablodan size uygun olan seçiminizi yapın. İstediğiniz bahsi seçtikten sonra popup(açılır pencere)’ı kapatmak için “tamam”(ok) butonuna veya bet butonuna basın. Bir başka seçenek olarak anında ÇEVRİM(SPIN) yapmak için Spin(Çevir) butonuna basınız.
Spin(Çevir) butonuna bastığınız anda, bahis değeri Balance(Bakiye) alanından düşecektir. Kısa bir çevirme animasyonunun ardından, her Kazanım değeri ekranda ve Kazanma alanında Kazanma animasyonu ile gösterilir. Hemen ardından kazandığınız miktar Bakiyenize eklenir.

Gamble(Bahis) Özelliği

Eğer oyuncu kazanırsa, Gamble(Bahis) rounduna erişme hakkı kazanır. Bu rounda aktif “Gamble(Bahis)” butonuna basarak devam edebilir.
Bahis özelliği; Bahis ekranı açıldığında ve ekranın ortasındaki kart yüzü kapalı bir şekilde kırmızı ve siyah ışıklarla yanıp sönmeye başladığında aktif edilir. “Kalan Bahis Denemeleri” göstergesi bu oyunda yapabileceğiniz kalan bahis sayısını gösterir . “Bahis Miktarı” ise oyuncunun Bahis oyununda ikiye katlamak istediği miktarı belirtir. “Kazanmak için Bahis” göstergesi ise, oyuncunun kazanabilmesi için rengini doğru tahmin etmesi gereken kart sayısını belirtir. “Kırmızı” ve “Siyah” seçimini yapmak üzere iki buton bulunur. “Siyah” butonu yerine, aynı zamanda klavyeden „⇨“ tuşuna basarak da siyah seçilebilir. “Kırmızı” butonu yerine ise, aynı zamanda klavyeden „⇦“ tuşuna basarak da siyah seçilebilir. “Kırmızı” veya “Siyah” rengi seçtiğiniz zaman, kart yukarı hareket eder ve geçmişe gider. Oyuncunun oturumundaki son beş kart Geçmiş bölümünde tutulur.
Eğer oyuncu kartın rengini doğru tahmin ederse, ekranın ortasında yeni bir kart belirir. Ardından siyah ve kırmızı ışıklarla yanıp söner. Bu işlem, oyuncu yanlış tahmini yapana kadar devam eder. “Bahis Miktarı” kısmındaki toplam, “Kazanım” olarak gösterilir. Eğer oyuncu “Bahis” oyununu bitirmek isterse, “Collect” butonuna tıklayabilir. Sonrasında ekran kapanır ve “Kazanım” alanındaki miktar “Bakiye” bölümüne aktarılır. Ancak, oyuncu kartın rengini doğru tahmin edemezse “Bahis” oyunu biter ve oyuncu yatırdığı parayı kaybeder. Ekran kapanır. “Kazanım” bölümündeki miktar kaybedilir ve Bakiye’ye eklenmez.
Gamble (Bahis) oyunu ile kazanılabilen en yüksek miktar Paytable(Ödeme Tablosunda) yazılıdır.
Oyuncu kartın rengini doğru tahmin edemezse “Bahis” oyunu biter ve oyuncu yatırdığı parayı kaybeder. Ekran kapanır. “Kazanım” bölümündeki miktar kaybedilir ve Bakiye’ye eklenmez.Oyun Kontrolleri

40 Joker slot oyununda aşağıdaki bölümler bulunur:
“Bakiye/Kredi” – Bu kısım oyuncunun sahip olduğu varlıkları gösterir. Her Bahis ve Kazanımın ardından değişir.
“Kazanım” – bu kısım çarkların bir kez dönmesinden gelen toplam kazancı gösterir. Eğer miktarın artma animasyonu yükselirken kaybolursa, “Topla” butonu aktifleşir, animasyon durur ve çarkın bu dönüşünden elde edilen kazanç gösterilir;
“Autospin(Otomatik Çevrim)” - “Otomatik Çevrim” butonu aktifleştirildiğinde, oyun Otomatik Çevrim moduna geçer ve “Otomatik Çevrimi Durdur” butonu ortaya çıkar. Bu oyun yalnızca çarklar hareket etmiyorken ve Gamble(Bahis özelliği) açık değilken aktifleşebilir .
Otomatik Çevrimi Durdur” butonu aktive edildiğinde, “Otomatik Oynatma” oyun modu durdurulur ve ekranda „Otomatik Oynatma” butonu belirir. Bu buton, sadece oyun Otomatik Oynatma modundaysa aktiftir.Kurallar

Tüm ödemeler, Ödeme Tablosunda gösterilir.
Wild sembolü sadece 2, 3 ve 4. çarklara düşebilir. Bu sembol, Scatter sembolü dışındaki tüm semboller yerine geçer.
Scatter ödülleri kazanç çizgisi ödüllerinden bağımsızdır ve kazanılan toplam ödeme miktarına eklenir.
Farklı kazanç çizgilerindeki eş zamanlı kazanımlar da dahil edilir
Herhangi bir arıza tüm ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar.Fortune Festival

Introductie

Fortune Festival is een videoslot spel met 5 vaste rollen en 40 lijnen. De speelautomaat bestaat uit 8 klassieke symbolen, 1 “Wild” uitbreiding en 2 Scatters. Alle winnende combinaties worden van links naar rechts betaald, behalve de Scatters.
Minimale inzet is 0.20
Maximale inzet is 200.0Hoe zet je in:

Het spel laadt eerst met een standaard inzet. Om dit te veranderen, druk je eenvoudig op de Inzet knop en kies uit de tabel. Nadat de gewenste inzet is geselecteerd, druk je simpelweg op de “ok” knop of de inzet knop om de pop-up te kiezen, of op de Draai knop om meteen te DRAAIEN.
Wanneer er op de DRAAI knop wordt gedrukt, wordt het bedrag van de inzet afgetrokken van het saldo. Na een korte draai animatie wordt elke Win waarde getoond op het scherm met een Win animatie en in het Win veld.
Het bedrag dat is gewonnen wordt toegevoegd aan het saldo.

Gok-functie

In het geval dat er wordt gewonnen, krijgt de speler de keuze om toegang te krijgen tot de Gok ronde, door op de actieve knop “Gokken” te klikken.
De Gok functie wordt geactiveerd wanneer het Gokscherm open staat en de kaart in het midden van het scherm met de afbeelding naar beneden ligt en rood en zwart knippert. Het label “Gokpogingen Over” laat zien hoeveel pogingen de speler heeft voor dit spel. Het label “Gokbedrag” laat het bedrag zien dat de speler wil verdubbelen in het Gokspel. Het label “Gok om te Winnen” laat het bedrag zien dat de speler zou kunnen winnen als hij of zij de kleur van de kaart raadt. Er zijn twee knoppen om “Rood” en “Zwart” te selecteren. Wanneer “Zwart” of “Rood” geselecteerd wordt, verplaatst de kaart naar boven in het scherm en wordt bewaard. De laatste vijf kaarten van de speelsessie van de speler worden bewaard in het Geschiedenis deel.
Als de speler de kleur van de kaart heeft geraden verschijnt er een nieuwe kaart in het midden van het scherm met de afbeelding naar beneden en rood en zwart knippert. Dit proces herhaalt zich totdat de speler de verkeerde keuze maakt. Het totaal van het veld “Gokbedrag” wordt weergegeven in het veld “Gewonnen”. Als de speler wenst om het spel “Gokken” te eindigen, activeert hij of zij de knop “Innen”. Het scherm sluit en het bedrag van het veld “Gewonnen” wordt overgeplaatst naar het veld “Saldo”. Als de speler de kleur van de kaart niet raad eindigt het spel Gokken en verliest de speler het bedrag. Het scherm sluit. Het bedrag in het veld “Gewonnen” gaat verloren en wordt niet toegevoegd aan het Saldo.
Het maximale bedrag dat kan worden gewonnen in de Gok ronde wordt weergegeven in het Betalingsschema.
Als de speler de kleur van de kaart niet raadt eindigt het spel Gokken en verliest de speler het bedrag. Het scherm sluit. Het bedrag in het veld “Gewonnen” gaat verloren en wordt niet toegevoegd aan het Saldo.Spelbediening

De volgende velden verschijnen in het scherm van de Fortune Festival spelmachine:
“Saldo/Credit” - Dit veld geeft de hoeveelheid valuta aan die de speler op dat moment heeft. Het verandert na elke Wed en Win.
“Gewonnen” - Dit veld geeft de totale hoeveelheid dat is gewonnen uit de lijnen van een rotatie van de rollen weer. Als tijdens het spelen van de animatie van het groeiende bedrag de “INNEN” knop is geactiveerd, stopt de animatie en wordt het bedrag dat is gewonnen met deze rotatie weergegeven..
“Autodraai” - Wanneer de “Autodraai” knop wordt geactiveerd gaat het spel in een Autodraai modus en verschijnt de knop “Stop Auto”. Deze knop is alleen actief wanneer de rollen niet draaien en het Gokscherm niet is geopend.
Wanneer de “Stop Auto” knop wordt geactiveerd, stopt de “Autoplay” modus en verschijnt de knop “Autoplay”. Deze knop is alleen actief wanneer het spel in Autoplay modus is.Betalingstabel

De betalingstabel is een pagina waar de speler alle waardes voor elk symbool kan zien.Regels

Uitbetalingen worden weergegeven in de betalingstabel.
Wild kan alleen vallen op de rollen 2, 3 en 4. Wanneer hij valt, vervangt hij alle symbolen op die rol, behalve voor de Scatter.
Verstrooier prijzen zijn onafhankelijk van de winlijn prijzen en worden ook toegevoegd aan de totale hoeveelheid die is betaald.
Gelijktijdige winsten op verschillende winlijnen worden toegevoegd.

Game Closed

Spiel Geschlossen

Jeu Fermé

Gioco Chiuso